Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

ZARZĄDZENIE NR 26/2024

ZARZĄDZENIE NR 26/2024

ZARZĄDZENIE NR 26/2024 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŻARKI z dnia 29.05.2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) i § 4 Uchwały nr XLII/280/2010 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz na podstawie art. 7 ust. 1, ust. 2 i ust.  3 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 (Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28.),  zarządzam co następuje:
§ 1
Konsultacje w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji zostaną przeprowadzone w okresie od 29 maja 2024 roku do 12 lipca 2024 roku.
§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu do pozyskiwania funduszy europejskich i krajowych.
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

29

MAJ

2024

259

razy

czytano