Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Zapytanie ofertowe - zajęcia plastyczne.

Zapytanie ofertowe - zajęcia plastyczne.

Gmina Żarki zaprasza w formie zapytania ofertowego do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług na potrzeby prowadzenia zajęć plastycznych 
dla dzieci i młodzieży
Zatrudnienie na podstawie: umowy zlecenia
Przewidywany termin realizacji: wrzesień 2024-czerwiec 2025
Miejsce prowadzenia zajęć Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żarkach
 
I. Wymagania niezbędne: 
Obywatelstwo polskie
Doświadczenie, wiedza i umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć plastycznych
Niekaralność za przestępstwa umyślne
Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
Znajomość i obowiązek przestrzegania Ochrony Małoletnich wdrożonych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Żarkach
 
II. Wymagane dokumenty:
CV, list motywacyjny
Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje oraz uprawnienia
Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
Oświadczenie o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
W przypadku zainteresowania, proszę o przesłanie oferty cenowej (stawka za godzinę brutto).
 
III. Termin i miejsce składania dokumentów:
Termin: do 12 lipca 2024 roku
Miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Żarkach – sekretariat (pok. 18)
Dokumenty należy złożyć osobiście w godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem poczty w kopercie z napisem „Oferta na prowadzenie zajęć plastycznych”
 
Adres do doręczeń: Urząd Miasta i Gminy Żarki, ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki

24

CZE

2024

72

razy

czytano