Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Dla mieszkańca

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Urząd Miasta i Gminy Żarki zwraca uwagę na wymogi określone w przepisach  a odnoszące się do przydomowych oczyszczalni ścieków .

Zgodnie z  ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska  (t.j. Dz. U. z 2017r.  poz. 519 z dnia 13. 03. 2017r.)  przydomowe oczyszczalnie ścieków podlegają  zgłoszeniu .
Art.  152.  tej ustawy  stanowi : 

  • ust.1.  instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko,  podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska, z zastrzeżeniem ust. 8.
  • ust. 8.  zasady zgłaszania instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko z uwagi na wytwarzanie odpadów określają przepisy ustawy o odpadach.

Według  art. 378 ust.3.  pkt. 3 tej ustawy  w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest właściwy w sprawach   przyjmowania zgłoszeń, o których mowa w art. 152 ust. 1.

Zwraca się również uwagę, że przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą zapewnić odpowiedni poziom oczyszczenia ścieków. Regulacje w tym zakresie  zawiera Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1800).

Zgodnie z § 4  ust. 8. tego rozporządzenia  ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego zlokalizowanego poza aglomeracją, wprowadzane do wód, nie powinny przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń, określonych  w załączniku nr 2 do rozporządzenia, właściwych dla RLM poniżej 2000.

Zgodnie z § 4  ust. 9. tego rozporządzenia  ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego zlokalizowanego w aglomeracji, wprowadzane do wód, nie powinny przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, właściwych dla RLM aglomeracji, na obszarze której zlokalizowane jest gospodarstwo.

Wybudowane w latach ubiegłych przydomowe oczyszczalnie ścieków spełniające na dzień zainstalowania odpowiednie przepisy, posiadające aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności, oraz zgłoszenia zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska i eksploatowane zgodnie z zaleceniami producenta mogą nie spełniać obecnych  przepisów.
W związku powyższym właściciel powinien wykazać się, że przydomowa oczyszczalnia ścieków będzie spełniała nowe wymogi w myśl w/w Rozporządzenia.

Informuje się również, że w § 5 ust.  ww. rozporządzenia także  określono wymagania odnośnie częstotliwości  badania ścieków odprowadzanych z własnego gospodarstwa domowego,  natomiast w  § 13 dodatkowe wymogi  odnośnie ich wprowadzania do ziemi lub do urządzenia wodnego .

Przypomina się także, że  realizacja przydomowej oczyszczalni ścieków wg prawa budowlanego wymaga zgłoszenia. Zgłoszenie taki należy dokonać w starostwie powiatowym 
( wydział Architektury i Budownictwa  ). 

W załączeniu :

0

pierwsza źródłowa wzmianka o Żarkach

: Basen w Żarkach.

Basen w Żarkach.

: Ruiny w Żarkach.

Ruiny w Żarkach.

: Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej.

Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej.

: Wycieczka rowerowa.

Wycieczka rowerowa.

: Zabytkowe stodoły w Żarkach.

Zabytkowe stodoły w Żarkach.

: Muzeum w Żarkach.

Muzeum w Żarkach.

: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

: Widok na Żarki z lotu ptaka.

Widok na Żarki z lotu ptaka.

0

liczba mieszkańców

Logo: Miasto i Gmina Żarki.

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.