Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Dla mieszkańca

Zgłoszenie usunięcia drzewa

Zgłoszenie usunięcia drzewa

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy w Żarkach
I piętro, pok. Nr. 2 tel. 34 3148036 w.41
w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.00
piątek: 7.30 - 15.00

 

Wymagane dokumenty

 1. Zgoda właściciela/właścicieli nieruchomości.
 2. Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości.

 

Termin realizacji

W terminie 21 dni od otrzymania zgłoszenia, pracownik Urzędu Miejskiego dokona oględzin drzew. Drzewa będzie można usunąć dopiero po upływie 14 dni od oględzin, pod warunkiem, że Burmistrz nie wniesie sprzeciwu (tzw. milcząca zgoda). W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin, usunięcie drzew będzie mogło nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosły usunięte drzewa będące przedmiotem procedury zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.

Usunięcie drzewa bez stosownego zgłoszenia lub przed upływem terminu do wniesienia sprzeciwu, tj. 14 dni od oględzin, a także w przypadku sprzeciwu Burmistrza skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

 

Opłaty

 • 17,00 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
 • 17,00 zł. – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia.

Opłatę skarbową należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Urzędu: MBS Myszków o/Żarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001 lub do kasy mieszczącej się w urzędzie.

 

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Żarki w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

 

Zgłoszeniu nie podlegają drzewa, których obwody pni na wysokości 5 cm nie przekracza: nie jest wymagane w przypadku drzew i krzewów:

 • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
 • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 

Słowniczek pojęć

 • tereny zieleni - tereny urządzone wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, pełniące funkcje publiczne, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, zieleń towarzysząca drogom na terenie zabudowy, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom, dworcom kolejowym oraz obiektom przemysłowym;
 • drzewo - wieloletnia roślina o zdrewniałym jednym pędzie głównym (pniu) albo zdrewniałych kilku pędach głównych i gałęziach tworzących koronę w jakimkolwiek okresie podczas rozwoju rośliny;
 • krzew - wieloletnia roślina rozgałęziającą się na wiele równorzędnych zdrewniałych pędów, nietworząca pnia ani korony, niebędąca pnączem;
 • wywrot - drzewo lub krzew wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej;
 • złom - drzewo, którego pień uległ złamaniu, lub krzew, którego pędy uległy złamaniu w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej;
 • żywotność drzewa lub krzewu - prawidłowy przebieg ogółu procesów życiowych drzewa lub krzewu;
 • zadrzewienie - pojedyncze drzewa, krzewy albo ich skupiska niebędące lasem w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 oraz z 2016 r. poz. 422, 586, 903, 1020 i 1948) lub plantacją, wraz z terenem, na którym występują, i pozostałymi składnikami szaty roślinnej tego terenu;
 • plantacja - uprawa drzew lub krzewów o zwartej powierzchni co najmniej 0,1 ha, założona w celu produkcyjnym;

0

pierwsza źródłowa wzmianka o Żarkach

: Basen w Żarkach.

Basen w Żarkach.

: Ruiny w Żarkach.

Ruiny w Żarkach.

: Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej.

Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej.

: Wycieczka rowerowa.

Wycieczka rowerowa.

: Zabytkowe stodoły w Żarkach.

Zabytkowe stodoły w Żarkach.

: Muzeum w Żarkach.

Muzeum w Żarkach.

: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

: Widok na Żarki z lotu ptaka.

Widok na Żarki z lotu ptaka.

0

liczba mieszkańców

Logo: Miasto i Gmina Żarki.

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.