Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE poniżej 30tys euro

ZAPYTANIE OFERTOWE poniżej 30tys euro

ZAPYTANIE OFERTOWE poniżej 30tys euro

W oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2013.907) i art. 44 ust. 3 ustawy z z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885) reprezentując Zamawiającego – Gminę Żarki, zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Żarki na lata 2016-2023 [GPR], zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.


I. Zamawiający
Gmina Żarki z siedzibą: 42-310 Żarki, ul. Kościuszki 15/17
NIP: 577 19 64 543,  Telefon/fax.  034  31 48 036
E-mail: poczta@umigzarki.pl   Strona www:  www.umigzarki.pl

II. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta
i Gminy Żarki na lata 2016-2023 [GPR], zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.  Do obowiązków wykonawcy będzie należało:

1)    Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy.
2)    Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Żarki na lata 2016-2023 w szczególności w oparciu o:
a)    opracowanie analizy strategicznej Gminy w kontekście programu rewitalizacji w technice analizy SWOT;
b)    diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych oraz skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych, w tym:
I)    sporządzoną przez Wykonawcę diagnozę gospodarczo – przestrzenno - społeczną Gminy na podstawie danych statystycznych pozyskanych przez Wykonawcę z powszechnych, ogólnie dostępnych, otwartych bazach danych (m.in. dane GUS) oraz danych źródłowych przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego
oraz
II) przeprowadzenie badań społecznych:
i.    ilościowych mieszkańców – metoda: sondaż uliczny (typ badania PAPI – badanie z kwestionariuszem ankiety, próba celowa: N:100).
ii.    jakościowych - wywiady (typ: IDI) z przedstawicielami Gminy, 3 wywiady pogłębione.
III) Przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie wstępnie przeznaczonym do rewitalizacji z udziałem ekspertów z zakresu architektury/urbanistyki/planowania przestrzennego.
IV) Przeprowadzenie dwóch warsztatów diagnostycznych dla liderów społecznych, przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy, Radnych, przedstawicieli gminnych instytucji, przedstawicieli środowiska biznesu, przedstawicieli środowiska organizacji pozarządowych, mieszkańców.
V) Inwentaryzacja dokumentów strategicznych.
c)    wytyczeniu, na podstawie przeprowadzonej diagnozy, granic obszaru/obszarów rewitalizacji, przy czym obszary te powinny być wyodrębnione graficznie, przedstawione na mapie o skali minimum 1:5000, opisane słownie i scharakteryzowane;
d)    spisaniu założeń programowych rewitalizacji czyli wizji stanu obszaru po przeprowadzonej rewitalizacji i celów rewitalizacji oraz odpowiadających im kierunkom działań jakie przewiduje się podjąć w celu eliminacji lub ograniczenia negatywnych zjawisk. Czyli opisaniu, w postaci celów i zadań, jak będzie wyglądać wyprowadzenie obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego (planowany efekt rewitalizacji) poprzez sporządzenie wykazu dopełniających się wzajemnie, najważniejszych przedsięwzięć / głównych projektów rewitalizacyjnych dotyczących obszaru rewitalizacji, które będą realizowane w ramach danego programu rewitalizacji wraz z ich opisem zawierającym co najmniej: nazwę przedsięwzięcia i podmioty go realizujące, prognozowane rezultaty, syntetyczny opis planowanych do podjęcia zadań i działań, lokalizację (miejsce przeprowadzenia danego projektu), szacowaną wartość projektu/przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, sposób oceny (zmierzenia) efektów – wskaźniki realizacji;
e)    opisaniu powiązań i uwzględnieniu kompatybilności programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi i planistycznymi Gminy, dokumentami lokalnymi z zakresu polityk w sektorze społeczno – gospodarczym oraz nawiązaniu do strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju województwa, regionu i kraju.
f)    opisaniu systemu realizacji (wdrażania) programu rewitalizacji a także systemu monitorowania i oceny programu rewitalizacji w zakresie skuteczności działań rewitalizacyjnych;
g)    opisaniu i wprowadzeniu mechanizmów włączania mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów i grup aktywnych na terenie Gminy w proces rewitalizacji;
h)    uwzględnieniu danych i informacji przekazanych przez Urząd Miasta Żarki.
3)    Pozyskiwanie dokumentów źródłowych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
4)    Prezentacja projektu GPR na sesji Rady Gminy.
5)    Dostarczenie Zamawiającemu Gminnego Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Żarki na lata 2016-2023 w formie elektronicznej  w formacie pdf oraz doc. lub xls (jeżeli tabele lub załączniki zostały sporządzone w formacje xls, należy je dołączyć do wersji elektronicznej z aktywnymi/otwartymi formułami) na nośniku CD oraz papierowej w ilości 3 egzemplarzy.


III. Termin realizacji
Etap I – opracowanie diagnozy do GPR (w wersji elektronicznej) oraz przedstawienie na mapach w skali co najmniej 1:5000 (w wersji elektronicznej) obszarów zdegradowanych i obszarów do rewitalizacji do dnia 26 luty 2016 r.

Etap II – opracowanie projektu GPR do dnia 17 maja 2016 r.

Etap III – opracowanie ostatecznego dokumentu GPR do dnia 8 lipca 2016 r.


IV. Warunki udziału w postępowaniu:
1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadam wiedzę i doświadczenie;
3) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) spełniam warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

V. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:
Cena – 100%.

Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.
Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

VI. Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Katarzyna Kulińska Pluta kontakt jw.


VII. Sposób przygotowania oferty:
wypełnić załączony formularz oferty.


VIII. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 30.12.2015 do godz. 14:00 w sekretariacie Urzędu Miasta
i Gminy Żarki ul. Kościuszki 15/17, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Żarki na lata 2016-2023” lub mailowo na adres katarzyna.pluta@umigzarki.pl

Otwarcie ofert: 30.12.2015. do godz. 14:10.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 


FORMULARZ OFERTOWY


Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa................................................................................................................... Siedziba................................................................................................................. 

Nr telefonu/faks......................................................................................................

nr NIP........................................          Nr REGON...................................................
Dane dotyczące Zamawiającego:
Gmina Żarki,  ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki  NIP: 577 19 64 543
Strona www: www.umigzarki.pl E-mail: poczta@umigzarki.pl
Oferuję kompleksowe wykonanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Żarki na lata 2016-2023 [GPR], zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.

za cenę

cena netto.................................zł (słownie: ........................................................) podatek VAT......................................................................................................zł cena brutto..................................zł (słownie: ......................................................)

Uważam się za związanego niniejszą ofertą 1 miesiąc.


Oświadczam, że:
1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadam wiedzę i doświadczenie;
3) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) spełniam warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5) zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego wykonania zamówienia;
6) postanowienia określone w projekcie umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.


………….……… dn. …………………..
……………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)  podpis uprawnionego przedstawiciela WykonawcyUmowa nr …..

na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Żarki
na lata 2016 – 2023

zawarta w dniu ……………...  w Żarkach pomiędzy:
Gminą Żarki   z siedzibą:  ul. T. Kościuszki 15/17, 42 – 310 Żarki  reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Żarki Klemensa Podlejskiego  zwaną w dalszej treści niniejszej Umowy „Zamawiającym”, a

……………………………………………………………..
z siedzibą: …………………………, NIP: ………………………, REGON  ………………….,
reprezentowane przez:
…………………………………………………..…………..

zwanym dalej „Wykonawcą”.

§ 1
Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest:
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Żarki na lata 2016-2023 [GPR], zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.

§ 2
Obowiązki stron

1.    Strony umowy zobowiązane są do:
-    wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania na piśmie o zaistniałych okolicznościach, które mają wpływ na wypełnianie wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu mowy,
-    współdziałania w realizacji przedmiotu umowy.

2.    Obowiązki Zamawiającego:
1)    Pomoc w organizowaniu spotkań warsztatowych, konsultacji społecznych oraz spotkań roboczych, celem prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w tym: rekrutacja grupy uczestników, zapewnienie sali wyposażonej w rzutnik, flipchart, odpowiednią ilość miejsc siedzących za stołami.
2)    Przekazanie wszelkich niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania dokumentów w tym wszystkich obowiązujących dokumentów strategicznych i planistycznych gminy (do wglądu dla Wykonawcy) – przekazanie w formie elektronicznej lub/i papierowej.
3)    Przekazanie wszelkich niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania danych źródłowych (zgodnie ze specyfikacją przygotowaną przez Wykonawcę i przekazaną na spotkaniu organizacyjnym tzw. wizycie wprowadzającej Zamawiającemu), w przypadku, gdy Wykonawca nie może sam ich pozyskać, ponieważ dane te nie znajdują się w powszechnych, ogólnie dostępnych, otwartych bazach danych, zgodnie z terminem uzgodnionym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na spotkaniu organizacyjnym w siedzibie Zamawiającego (tzw. „wizyta wprowadzająca”). Opóźnienie w przekazaniu danych źródłowych Wykonawcy przez Zamawiającego będzie skutkować przedłużeniem ostatecznego terminu realizacji usługi o którym mowa w  § 3 pkt.2.
4)    Przekazanie Wykonawcy map w skali minimum 1:5000 o treści mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku o treści mapy ewidencyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (wersja papierowa lub/i elektroniczna – plik format jpg) obejmujących obszary przewidziane do rewitalizacji.
5)    Udział przedstawicieli Zamawiającego w spotkaniach warsztatowych/konsultacyjnych oraz tzw. wizji lokalnej.
6)    Prowadzenie procesu konsultacji społecznych w oparciu o BIP i możliwość wnoszenia uwag ustnych przez społeczność lokalną w siedzibie Zamawiającego – zgodnie z wytycznymi ustawy o rewitalizacji z dn. 9 października 2015 r. oraz przygotowanymi przez Wykonawcę i przekazanymi Zamawiającemu zaleceniami szczegółowo opisanymi z Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
7)    Przygotowanie zestawień przeprowadzenia ewentualnych zmian w uchwałach Rady Gminy, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150 oraz z 2015 r. poz. 1322) na bazie których Wykonawca sporządzi stosowny zapis do treści dokumentu GPR.
8)    Przygotowanie – jeżeli wystąpi taka konieczność wynikająca z wyznaczonych w GPR kierunków rozwoju obszarów przeznaczonych do rewitalizacji oraz przewidzianych do realizacji w ramach GPR projektów do realizacji – zestawienia niezbędnych zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego koniecznych do uchwalenia albo do zmiany.
9)    Przeprowadzenie procesu opiniowania projektu GPR z odpowiednimi jednostkami administracji samorządowej – zgodnie z zaleceniami ustaw o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r., w terminie uzgodnionym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i określonym w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
10)    Zamawiający zastrzega sobie prawo do nadzorowania i wnoszenia uwag do GPR na każdym etapie prac.
11)    Osobą wskazaną przez Zamawiającego do kontaktów bezpośrednich z Wykonawcą jest: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3.    Obowiązki Wykonawcy :
6)    Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy, zgodnie z warunkami umowy, oraz z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami.
7)    Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Żarki na lata 2016-2023 w szczególności w oparciu o:
i)    opracowanie analizy strategicznej Gminy w kontekście programu rewitalizacji w technice analizy SWOT;
j)    diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych oraz skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych, w tym:
II)    sporządzoną przez Wykonawcę diagnozę gospodarczo – przestrzenno - społeczną Gminy na podstawie danych statystycznych pozyskanych przez Wykonawcę z powszechnych, ogólnie dostępnych, otwartych bazach danych (m.in. dane GUS) oraz danych źródłowych przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego
oraz
II) przeprowadzenie badań społecznych:
iii.    ilościowych mieszkańców – metoda: sondaż uliczny (typ badania PAPI – badanie z kwestionariuszem ankiety, próba celowa: N:100).
iv.    jakościowych - wywiady (typ: IDI) z przedstawicielami Gminy, 3 wywiady pogłębione.

III) Przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie wstępnie przeznaczonym do rewitalizacji z udziałem ekspertów z zakresu architektury/urbanistyki/planowania przestrzennego.
IV) Przeprowadzenie dwóch warsztatów diagnostycznych dla liderów społecznych, przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy, Radnych, przedstawicieli gminnych instytucji, przedstawicieli środowiska biznesu, przedstawicieli środowiska organizacji pozarządowych, mieszkańców.
V) Inwentaryzacja dokumentów strategicznych.
k)    wytyczeniu, na podstawie przeprowadzonej diagnozy, granic obszaru/obszarów rewitalizacji, przy czym obszary te powinny być wyodrębnione graficznie, przedstawione na mapie o skali minimum 1:5000, opisane słownie i scharakteryzowane;
l)    spisaniu założeń programowych rewitalizacji czyli wizji stanu obszaru po przeprowadzonej rewitalizacji i celów rewitalizacji oraz odpowiadających im kierunkom działań jakie przewiduje się podjąć w celu eliminacji lub ograniczenia negatywnych zjawisk. Czyli opisaniu, w postaci celów i zadań, jak będzie wyglądać wyprowadzenie obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego (planowany efekt rewitalizacji) poprzez sporządzenie wykazu dopełniających się wzajemnie, najważniejszych przedsięwzięć / głównych projektów rewitalizacyjnych dotyczących obszaru rewitalizacji, które będą realizowane w ramach danego programu rewitalizacji wraz z ich opisem zawierającym co najmniej: nazwę przedsięwzięcia i podmioty go realizujące, prognozowane rezultaty, syntetyczny opis planowanych do podjęcia zadań i działań, lokalizację (miejsce przeprowadzenia danego projektu), szacowaną wartość projektu/przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, sposób oceny (zmierzenia) efektów – wskaźniki realizacji;
m)    opisaniu powiązań i uwzględnieniu kompatybilności programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi i planistycznymi Gminy, dokumentami lokalnymi z zakresu polityk w sektorze społeczno – gospodarczym oraz nawiązaniu do strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju województwa, regionu i kraju.
n)    opisaniu systemu realizacji (wdrażania) programu rewitalizacji a także systemu monitorowania i oceny programu rewitalizacji w zakresie skuteczności działań rewitalizacyjnych;
o)    opisaniu i wprowadzeniu mechanizmów włączania mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów i grup aktywnych na terenie Gminy w proces rewitalizacji;
p)    uwzględnieniu danych i informacji przekazanych przez Urząd Miasta Żarki.
8)    Pozyskiwanie dokumentów źródłowych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
9)    Prezentacja projektu GPR na sesji Rady Gminy.
10)    Dostarczenie Zamawiającemu Gminnego Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Żarki na lata 2016-2023 w formie elektronicznej  w formacie pdf oraz doc. lub xls (jeżeli tabele lub załączniki zostały sporządzone w formacje xls, należy je dołączyć do wersji elektronicznej z aktywnymi/otwartymi formułami) na nośniku CD oraz papierowej w ilości 3 egzemplarzy.
11)    Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą, doświadczeniem oraz uprawnieniami niezbędnymi do należytego zrealizowania przedmiotu umowy i zobowiązuje się wykonać zamówienie ze szczególną starannością, według najlepszej wiedzy i umiejętności, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa i przyjętych standardów, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej przez siebie działalności, wykorzystując w tym celu wszystkie posiadane możliwości, a także mając na względzie ochronę interesów Zamawiającego.
12)    Osobą wskazaną przez Wykonawcę do kontaktów bezpośrednich z Zamawiającym jest: ..................................................................................................................................................
§ 3
Terminy wykonania
1.    Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie strony.

2.    Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w trzech etapach:

Etap I – opracowanie diagnozy do GPR (w wersji elektronicznej) oraz przedstawienie na mapach w skali co najmniej 1:5000 (w wersji elektronicznej) obszarów zdegradowanych i obszarów do rewitalizacji do dnia 26 luty 2016 r.

Etap II – opracowanie projektu GPR do dnia 17 maja 2016 r.

Etap III – opracowanie ostatecznego dokumentu GPR do dnia 8 lipca 2016 r.
§ 4
Odbiory
1.    Zamawiający zobowiązuje się do podjęcia czynności odbiorowych po dostarczeniu przez Wykonawcę wszystkich dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru.

2.    Przewidziane są trzy odbiory zgodnie z zakresem każdego z etapów który zawarty jest w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

3.    Z czynności odbioru każdorazowo spisany będzie „Protokół odbioru”, stanowiący podstawę wystawienia faktury i wypłaty wynagrodzenia.

4.    Do podpisania „Protokołu odbioru”, stanowiącego podstawę wystawienia faktury i wypłaty wynagrodzenia, ze strony Zamawiającego upoważniany jest: ……………………………………………………..

5.    Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

§ 5
Wynagrodzenie
1.    Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają łączne wynagrodzenie w wysokości:
……………………..……….... brutto (słownie………………………………………………………………….………………….), w tym: …………….. zł (słownie: ………………………………………………), podatek Vat w wysokości 23% co stanowi kwotę ……………………. (słownie: ………………………………………………………………………………………).

2.    Wynagrodzenie określone w pkt. 1 płatne będzie w trzech ratach:

Rata I - po realizacji Etapu I prac w wysokości ………………………. brutto (słownie: ………………………………………) w tym: netto wynosi …………………………. (słownie: ……………………………), podatek VAT w wysokości 23% co stanowi kwotę ……………………… (słownie: ………………………………).

Rata II - po realizacji Etapu II w wysokości ………………………. brutto (słownie: ………………………………………) w tym: netto wynosi …………………………. (słownie: ……………………………), podatek VAT w wysokości 23% co stanowi kwotę ……………………… (słownie: ………………………………).

Rata III - po realizacji Etapu III w kwocie ………………………. brutto (słownie: ………………………………………) w tym: netto wynosi …………………………. (słownie: ……………………………), podatek VAT w wysokości 23% co stanowi kwotę ……………………… (słownie: ………………………………).


§6
Warunki płatności
1.    Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury, na konto bankowe podane na fakturze Wykonawcy.

2.    Termin zapłaty uważa się za dotrzymany przez Zamawiającego, jeśli konto bankowe Zamawiającego  zostanie obciążone kwotą należną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.

3.    Strony umowy upoważniają się wzajemnie do wystawiania faktur VAT bez podpisu ze swej strony jako odbiorcy faktur.

4.    Zamawiający posługuje się numerem NIP 577-19-64-543

§ 7
Przeniesienie autorskich praw majątkowych
1.    Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Żarki na lata 2016 – 2023, opracowany w ramach przedmiotu umowy określonego w § 1, jest utworem w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają przepisom tej ustawy.
2.    W ramach wynagrodzenia Zamawiający nabywa od Wykonawcy wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne (w tym wyłączne prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz praw nabytych na inne osoby) do przedmiotu umowy, wraz z prawem dokonywania w nim zmian oraz do wyłącznego i nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania w kraju i za granicą, na wszelkich polach eksploatacji znanych w czasie zawierania umowy, w tym prawo do:
    zwielokrotniania i utrwalania opracowania dowolną techniką,
    wprowadzenia przedmiotu umowy do pamięci komputerów i innych tego typu urządzeń,
    wprowadzania i wykorzystywania przedmiotu umowy we wszelkich formach i w każdy sposób w Internecie oraz innych sieciach komputerowych,
    wystawiania i publikowania przedmiotu umowy dowolną techniką,
    wykorzystywania fragmentów przedmiotu umowy dowolną techniką,
    wykorzystywania fragmentów przedmiotu umowy, sporządzania wyciągów z jego treści oraz wykorzystywania opracowania do wszelkich działań związanych z celem jakiemu ma służyć, w tym także wykorzystywania przedmiotu umowy przy wykonywaniu innych opracowań.

§ 8
Kary umowne
1.    W przypadku nieterminowego wykonania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający
       naliczy karę umowną w wysokości:

    za opóźnienie do 30 dni – 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5,

    za każde kolejne 30 dni opóźnienia – 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 5.

2.    Przez nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy rozumie się niedostarczenie całości wymaganych umową elementów przedmiotu umowy w terminie o którym mowa w §3 pkt. 2.
 
3.    Za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 5.

4.    Przez nienależyte wykonanie rozumie się dostarczenie przedmiotu umowy nieuwzględniającego poprawek zgłoszonych przez Zamawiającego, wykonanie przedmiotu zamówienia bez należytej staranności w tym bez uwzględnienia obowiązujących wytycznych i przepisów prawa.

5.    W przypadku odstąpienia od realizacji zadania z winy Wykonawcy Zamawiający obciąży Wykonawcę karę umowną w wysokości 30 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 5.

6.    Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z wynagrodzenia, o którym mowa w § 5.

7.    W przypadku odstąpienia od realizacji zadania z winy Zamawiającego Wykonawca obciąży Zamawiającego  karę umowną w wysokości 30 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 5.

§ 9
Zmiana postanowień umowy
Zmiany i uzupełnienia postanowień umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron, wyłącznie w formie aneksu sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 10
Postanowienia końcowe
1.    Wykonawca nie jest związany stanowiskiem Zamawiającego w zakresie doboru pracowników i współpracowników realizujących umowę, niemniej jednak odpowiada za efekty ich pracy jak za swoje własne.

2.    Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3.    W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

4.    Wszelkie zmiany, rozwiązanie, odstąpienie od niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5.    Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 (dwa) egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a 1 (jeden) egzemplarz Wykonawca.

 

Zamawiający                                                                                           Wykonawca
 
Załącznik nr 1

Struktura i harmonogram procesu rewitalizacji
prowadzonego przez ……………………………………………………………………
dla Miasta i Gminy Żarki
– zgodnie z wytycznymi ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.


Etap I realizacji prac:

1.    Termin: ………………………...
Wizyta wprowadzająca.

2.    Termin: ………………………………………...
Zbieranie danych źródłowych.
a.    Gromadzenie materiałów źródłowych przez Zamawiającego i przekazanie kompletu do Wykonawcy (zgodnie z wykazem przekazanym przez CDS na wizycie wprowadzającej) do dnia: ………………………….
b.    Pozyskanie przez Zamawiającego map w skali 1 : 5000 obejmujących projektowane tereny do rewitalizacji i przekazanie ich Wykonawcy w wersji papierowej lub elektronicznej (plik w formacie jpg) do ……………………..

Badania społeczne prowadzone przez Wykonawcę (badania typu IDI – 3 wywiady pogłębione oraz badania typu PAPI – sondaż uliczny na próbie N:100 mieszkańców) prowadzone w terenie w okresie: ………………….. do …………………..

I warsztat strategiczny, Żarki, dn. ……………………. „rewitalizacyjny czwartek” w godzinach 10.00 – 14.00 (uwaga: konieczność zaproszenia przedstawicieli z 3 sektorów)

Wizja lokalna w formie jednodniowego tzw. spaceru badawczego, przeprowadzonego w okresie: …………………………….

3.    Termin: …………………………….
Opracowanie: diagnozy i wyznaczenie obszarów na mapach 1:5000.
Oba opracowania Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w wersji elektronicznej.


Etap II realizacji prac

4.    Termin: ……………………………...
Konsultacje projektu uchwały o diagnozie i obszarach rewitalizowanych:
a.    7 dni wcześniej ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych na BIP Zamawiającego (zadanie po stronie Zamawiającego) – ………………………...
b.    Konsultacje właściwe (trwające 30 dni) – …………………………. Konsultacje dokumentowane przez Zamawiającego (print screen strony lub inne zwyczajowo stosowane przez Zamawiającego formy dokumentowania działań).
i.    Informacja na BIP (zadanie po stronie Zamawiającego).
ii.    Zbieranie ustnych uwag w siedzibie Zamawiającego (zadanie po stronie Zamawiającego).
iii.    II warsztat strategiczny (uwaga: konieczność zaproszenia przedstawicieli z 3 sektorów). Termin: ………………………… „rewitalizacyjny czwartek”. ZMIENIONY NA …………………………..
iv.    Raport z konsultacji  - przygotowanie przez Zamawiającego i przekazanie do Wykonawcy. Max. do 3 dni po zamknięciu konsultacji na BIP – do ………………..
v.    Dokonanie ewentualnych poprawek w dokumentach konsultowanych (diagnoza i mapy obszarów rewitalizowanych) i przekazanie dokumentów w wersji ostatecznej Zamawiającemu przez Wykonawcę do dnia ………………….. – przekazanie dokumentów w wersji elektronicznej.

5.    Termin: ………………………..
Uchwała Rady Gminy: o obszarach rewitalizowanych i diagnozie oraz o przystąpieniu do opracowania GPR (zadanie po stronie Zamawiającego).

6.    Termin: ………………………...
A). Opracowanie projektu GPR przez Wykonawcę i przekazanie GPR Zamawiającemu (w wersji elektronicznej) do dnia ………………………...
B). Przekazanie Wykonawcy przez Zamawiającego ewentualnych uwag do treści dokumentu pn. Projekt GPR (w wersji elektronicznej) w terminie: …………………………..
C). Uwzględnienie przez Wykonawcę uwag Zamawiającego w treści dokumentu pn. Projekt GPR i przekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentu ostatecznego pn. Projekt GPR (w wersji elektronicznej) do dnia ……………………….


Etap III realizacji prac

7.    Termin: ……………………………….
Konsultacje do projektu GPR oraz składu/zakresu działania Komitetu ds. Rewitalizacji
a.    7 dni wcześniej ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych (zadanie po stronie Zamawiającego) – ……………….
b.    Konsultacje właściwe (trwające 30 dni) – termin: ……………. – ……………….
i.    Informacja na BIP (zadanie po stronie Zamawiającego).
ii.    Zbieranie ustnych uwag w siedzibie Zamawiającego (zadanie po stronie Zamawiającego).
iii.    Raport z konsultacji - przygotowanie przez Zamawiającego i przekazanie do CDS. Do max. 3 dni po zamknięciu konsultacji na BIP – do ………………………..
iv.    Spotkanie z mieszkańcami – konsultacje (uwaga: informacje o konsultacjach/spotkaniu z mieszkańcami zamieszczone przez Zamawiającego na BIP, www Urzędu Gminy/Miasta oraz w wersji papierowej – ogłoszenia na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy/Miasta. Zadanie po stronie Zamawiającego) – propozycja terminu i godzin konsultacji do ustalenia w przedziale 18 - ………………………….

8.    Termin: ……………… – ……………..
Opiniowanie GPR - proces uzgodnień dokumentu z jednostkami wskazanymi w ustawie, w tym OOŚ (zadanie po stronie Zamawiającego).
Raport/zestawienie wyników uzgodnień - przygotowanie przez Zamawiającego i przekazanie do CDS najdalej do 3 dni od uzyskania każdego z uzgodnień (skan/fax/mail o wyniku danego uzgodnienia). Komplet przekazany do CDS najdalej do …………………..

9.    Termin: …………….. – ………………...
A). Ewentualne korekty w treści GPR i oddanie dokumentu GPR przez Wykonawcę (wersja elektroniczna) do dnia …………………..
B). Przekazanie Wykonawcy przez Zamawiającego ewentualnych uwag do treści dokumentu pn. GPR (w wersji elektronicznej) w terminie: ……………... – ……………..
C). Uwzględnienie przez Wykonawcę uwag Zamawiającego w treści dokumentu pn. GPR i przekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentu ostatecznego pn. Projekt GPR (w wersji elektronicznej papierowej) do dnia ………………….

10.    Termin: ………….. – ……………….
Uchwała Rady Gminy o przyjęciu GPR i powołanie Komitetu ds. Rewitalizacji (zadanie po stronie Zamawiającego).
Udział w sesji Rady Gminy przedstawiciela Wykonawcy – możliwość zaprezentowania GPR (prezentacja PP do 30 min).


                                                                                                                                                                   04.01.2016r.

Informacja o wyborze oferty
dot.: zapytania ofertowego na usługę opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Żarki na lata 2016-2023 [GPR], zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.


Informujemy, iż  dla przedmiotowego zapytania prowadzonego z wyłączeniem  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 z dnia 2015.12.22). została wybrana oferta:

Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.  Dagmara Bieńkowska, Cezary Ulasiński, Justyna Szymańska (CDS) z siedzibą: ul. Włóczków 22/3, 30-103 Kraków
z ceną brutto:  92.250,00 zł zł


Oferent spełnia wymagania stawiane przez Zamawiającego. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów  - 100, w przyjętym kryterium oceny.
Wybór podmiotu prowadzony był zgodnie z zasadami konkurencyjności.

21

GRU

2015

1283

razy

czytano