Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina

Patronka Matka Boża Leśniowska

Patronka Matka Boża Leśniowska

W dniu 2 lipca 2021r. (piątek) od­by­ła się uro­czy­stość ogło­sze­nia Matki Bożej Le­śniow­skiej Pa­tron­ką Gminy Żarki przed Bo­giem. Go­spo­da­rza­mi spo­tka­nia byli: prze­or Sank­tu­arium Le­śniow­skie­go Jacek To­bo­ro­wicz, pro­boszcz Sta­ni­sław Kotyl oraz bur­mistrz Żarek Kle­mens Pod­lej­ski.

Uro­czy­sto­ści, która roz­po­czę­ła się pro­ce­sją sprzed ża­rec­kie­go ma­gi­stra­tu, prze­wod­ni­czył me­tro­po­li­ta czę­sto­chow­ski ar­cy­bi­skup Wa­cław Depo. Uczest­ni­czy­li w niej po­sło­wie, sa­mo­rzą­dow­cy szcze­bla po­wia­to­we­go, miej­skie­go i gmin­ne­go, kie­row­ni­cy jed­no­stek, prze­wod­ni­czą­cych rad dziel­nic i soł­ty­si. Byli przed­sta­wi­cie­le ban­ków, za­kła­dów pracy, me­diów i przed­się­bior­cy. Licz­nie sta­wi­li się przed­sta­wi­cie­le ka­pi­tuł mysz­kow­skiej, za­wier­ciań­skiej, ra­domsz­czań­skiej  oraz pau­li­ni z ge­ne­ra­łem za­ko­nu pau­li­nów o. Ar­nol­dem Chrap­kow­skim. Nie za­bra­kło har­ce­rzy, przed­sta­wi­cie­li szkół, or­ga­ni­za­cji ka­to­lic­kich, piel­grzy­mów, a także miesz­kań­ców Mia­sta i Gminy Żarki oraz gmin są­sied­nich.
Uro­czy­stość roz­po­czę­ła się przed Urzę­dem Mia­sta w Żar­kach. Gości po­wi­tał bur­mistrz Żarek Kle­mens Pod­lej­ski. Urząd był pierw­szą, z trzech, sta­cji na dro­dze pro­ce­sji. Drugą zlo­ka­li­zo­wa­no przy ko­ście­le pa­ra­fial­nym w Żar­kach, trze­cią w  sank­tu­arium.

Fi­gu­rę Matki Bo­skiej Le­śniow­skie nie­śli na zmia­nę sa­mo­rzą­dow­cy, księ­ża, pa­ra­fia­nie, pau­li­ni. Prze­marsz z to­wa­rzy­sze­niem Or­kie­stry Dętej OSP pod prze­wod­nic­twem ka­pel­mi­strza To­masz Ra­do­sza prze­szedł uli­ca­mi: T. Ko­ściusz­ki, Po­przecz­ną, Armii Kra­jo­wej i Le­śniow­ską.

W sank­tu­arium le­śniow­skim uczest­ni­cy uro­czy­sto­ści mo­dli­li się pod­czas mszy po­lo­wej, któ­rej prze­wod­ni­czył ar­cy­bi­skup Wa­cław Depo. W trak­cie Bur­mistrz Mia­sta i Gminy Żarki Kle­mens Pod­lej­ski oraz prze­wod­ni­czą­cy Rady Miej­skiej Ma­riusz Pompa zwró­ci­li się o ogło­sze­nie de­kre­tu o uzna­niu Matki Bożej Le­śniow­skiej pa­tron­ką dla Gminy Żarki. Ho­mi­lię wy­gło­sił ar­cy­bi­skup Wa­cław Depo. Wśród po­ru­sza­nych te­ma­tów była mowa m.​in. o fali obo­jęt­no­ści jaka za­le­wa świat, który gubi swoją toż­sa­mość. Ar­cy­bi­skup za­ak­cen­to­wał zna­cze­nie ro­dzi­ny w życiu każ­de­go czło­wie­ka. Mówił też o pro­te­ście le­ka­rzy zwią­za­nym z znie­sie­nia prawa sprze­ci­wu do prze­pro­wa­dza­nia abor­cji.
Ge­ne­rał za­ko­nu pau­li­nów o. Ar­nold Chrap­kow­ski od­czy­tał de­kret wa­ty­kań­ski o zgo­dzie na ogło­sze­nie Matki Bo­skiej Le­śniow­skiej pa­tron­ką gminy Żarki. Przed­sta­wi­cie­le pa­ra­fii z te­re­nu Gminy Żarki otrzy­ma­li pięk­nie opra­wio­ne gra­fi­ki z tre­ścią pisma  kon­gre­ga­cji w związ­ku z de­cy­zją o uzna­niu Pa­tron­ki Matki Bożej Le­śniow­skiej.

Ka­len­da­rium:
30 sierp­nia 2018r. – Uchwa­ła Rady Miej­skiej w Żar­kach w spra­wie wy­ra­że­nia woli usta­no­wie­nia Matki Bożej Le­śniow­skiej Pa­tron­ką Gminy Żarki.    
9 wrze­śnia 2019r. – wy­stą­pie­nie  Ar­cy­bi­sku­pa Me­tro­po­li­ty Czę­sto­chow­skie­go Wa­cła­wa Depo do Kon­gre­ga­cji ds. Kultu Bo­że­go i Dys­cy­pli­ny Sa­kra­men­tów.
19 sierp­nia 2020r. – Naj­święt­sza Ma­ry­ja Panna Le­śniow­ska Pa­tron­ką Gminy Żarki  - za­twier­dze­nie przez Kon­gre­ga­cję ds. Kultu Bo­że­go i Dys­cy­pli­ny Sa­kra­men­tów.     Kon­gre­ga­cja ds. Kultu Bo­że­go i Dys­cy­pli­ny Sa­kra­men­tów za­twier­dza­ła mocą upraw­nień udzie­lo­nych jej przez Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka - „Naj­święt­szą Ma­ry­ję Pannę Le­śniow­ską jako Pa­tron­kę dla Gminy Żarki.”
2 lipca 2021r. - uro­czy­ste ogło­sze­nie przed Bo­giem Pa­tron­ki Matki Bożej Le­śniow­skiej dla Gminy Żarki

Treść pisma Kon­gre­ga­cji ds. Kultu Bo­że­go I Dys­cy­pli­ny Sa­kra­men­tów
Prot. Nr 462/19

DLA AR­CHI­DIE­CE­ZJI CZĘ­STO­CHOW­SKIEJ

Naj­święt­sza Ma­ry­ja Panna, Matka na­sze­go Zba­wi­cie­la, Je­zu­sa Chry­stu­sa, ota­cza­na jest szcze­gól­ną i nie­ustan­ną czcią przez du­cho­wień­stwo i wier­nych Gminy Żarki.
Dla­te­go jego Eks­ce­len­cja Ar­cy­bi­skup Me­tro­po­li­ta Czę­sto­chow­ski Wa­cław Depo, przyj­mu­jąc po­wszech­ne pra­gnie­nia, po­par­te przez wła­dze cy­wil­ne, po­twier­dził, zgod­nie z prze­pi­sa­mi prawa, wybór Naj­święt­szej Maryi Panny Le­śniow­skiej na Pa­tron­kę przed Bo­giem wspo­mnia­nej gminy.
On rów­nież li­stem z dnia 9 wrze­śnia 2019r., po­kor­nie po­pro­sił, żeby ten wybór i po­twier­dze­nie zo­sta­ły za­twier­dzo­ne zgod­nie z prze­pi­sa­mi do­ty­czą­cy­mi usta­no­wie­nia Pa­tro­nów.
Kon­gre­ga­cja ds. Kultu Bo­że­go i Dys­cy­pli­ny Sa­kra­men­tów zatem, mocą upraw­nień udzie­lo­nych jej przez Ojca świę­te­go FRAN­CISZ­KA, po roz­wa­że­niu przed­sta­wio­nej spra­wy i upew­nie­niu się, że wybór i za­twier­dze­nie od­by­ły się zgod­nie z wy­mo­ga­mi prawa, przy­chy­la się do próśb i za­twier­dza NAJ­ŚWIĘT­SZĄ MA­RY­JĘ PANNĘ LE­ŚNIOW­SKĄ jako PA­TRON­KĘ PRZED Bo­giem Gminy Żarki bez wzglę­du na ja­kie­kol­wiek prze­ciw­ne za­rzą­dze­nia.
 

W sie­dzi­bie Kon­gre­ga­cji ds. Kultu Bo­że­go i Dys­cy­pli­ny Sa­kra­men­tów, dnia 19 sierp­nia 2020r.
(-)+ Ar­tu­rus Roche
(-) Ks. Ar­ka­diusz Nocoń
Ar­cy­bi­skup Se­kre­tarz
Ofi­cjał

Film z uro­czy­sto­ści przy­go­to­wa­ny przez Stu­dio TV Nie­dzie­la: https://​www.​youtube.​com/​watch?​v=Q3G​4nD7​33Eg

Informacja w dziale aktualności wraz z galerią zdjęć: https://www.umigzarki.pl/aktualnosci/5453

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Kulińska-Pluta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

pierwsza źródłowa wzmianka o Żarkach

: Basen w Żarkach.

Basen w Żarkach.

: Ruiny w Żarkach.

Ruiny w Żarkach.

: Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej.

Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej.

: Wycieczka rowerowa.

Wycieczka rowerowa.

: Zabytkowe stodoły w Żarkach.

Zabytkowe stodoły w Żarkach.

: Muzeum w Żarkach.

Muzeum w Żarkach.

: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

: Widok na Żarki z lotu ptaka.

Widok na Żarki z lotu ptaka.

0

liczba mieszkańców

Logo: Miasto i Gmina Żarki.

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.