Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Dla mieszkańca

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

baner-link z napisem: złóż deklarację

 

WZORY DEKLARACJI I WNIOSKÓW

 

REGULACJE PRAWNE I OBOWIĄZUJĄCE TERMINY

1. Jakie informacje zawiera deklaracja?

Zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2020 r. poz. 556) deklaracja zawiera takie informacje jak:

 1. imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;             
 2. adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
 3.  informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
 4. numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
 5. adres e-mail (opcjonalnie).
2. Kto i kiedy będzie sprawdzał zgodność ze stanem faktycznym wprowadzonych danych? Jakie sankcje (kary) są przewidziane za podanie do bazy błędnych informacji?

System został oparty na założeniu weryfikacji wprowadzanych danych przez osoby dokonujące inwentaryzacji budynku podczas niezależnych od siebie czynności. W deklaracji obywatel wskazuje podstawowy zakres danych dotyczący jego budynku. Prawidłowość wprowadzonych danych będzie weryfikowana, np.: przez kominiarza przeprowadzającego przegląd komina, który porówna to, co zostało wskazane w deklaracji ze stanem faktycznym uzupełni o dodatkowe dane lub dokona modyfikacji już tych istniejących.
Nie przewiduje się sankcji (kar) za błędne wprowadzenie danych, nie taka była bowiem intencja ustawodawcy.

3. Jak będzie kontrolowany sposób ogrzewania podany w deklaracji?

Zgodnie z zaprojektowanymi regulacjami przewiduje się mechanizmy kontroli i weryfikacji wskazywanych w deklaracji danych, w tym podawanego sposobu ogrzewania. Będzie to miało miejsce w trakcie czynności dokonywanych przez tzw. osoby uprawnione do wprowadzania danych i informacji do ewidencji, które dokonają inwentaryzacji budynku, a więc będą to:

1) przeprowadzający kontrolę, o której mowa w art. 379 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (określane dalej jako: POŚ) w zakresie:         
a) źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, niewymagającego pozwolenia, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska albo zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska ;      
b) spełnienia wymagań określonych w uchwale, o której mowa w art. 96 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska ;       
c) uiszczenia należnej opłaty za korzystanie ze środowiska, o której mowa w art. 284 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska ;     
2) przeprowadzający kontrolę, o której mowa w art. 9u ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie:           
a) gospodarowania odpadami komunalnymi;    
b) odprowadzania nieczystości ciekłych;              
3) przeprowadzający kontrolę, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza przez przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców;
4) przeprowadzający kontrolę przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
5) usuwający zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych, stosownie do przepisów wydanych na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

4. Na podstawie jakich dokumentów należy sprawdzić, kiedy uruchomiono źródło ciepła w nowo powstałych budynkach ?

W przypadku uruchomienia źródeł ciepła lub spalania paliw w nowo powstałych budynkach, dokumentem umożliwiającym sprawdzenie szacunkowego terminu jego uruchomienia jest np.: zawiadomienie o zakończeniu budowy lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie budynku. Termin złożenia deklaracji, źródeł ciepła lub spalania paliw  uruchamianych po raz pierwszy w tych budynkach po  1 lipca 2021 r. wynosi 14 dni.

5. W jakim terminie gmina powinna wprowadzić dane otrzymane na formularzu papierowym do ewidencji?

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wprowadza do ewidencji dane i informacje zawarte w deklaracji z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję w terminie 30 dni od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej w przypadku nowo uruchomionych (tj. po 1 lipca 2021 r.) źródeł ciepła lub spalania paliw. W przypadku  źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych przed 1 lipca 2021 r., termin ten wynosi 6 miesięcy od dnia otrzymania przez gminę deklaracji w postaci pisemnej.

6. Gdzie można znaleźć regulacje na temat CEEB?

Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Przedmiotowe rozwiązania ustawowe zostały wprowadzone ustawą nowelizującą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2127).

7. Gdzie można pobrać deklarację do złożenia w wersji papierowej?

Deklaracje w wersji papierowej są dostępne do pobrania: https://ceeb.gov.pl/ 

8. Czy są przewidziane kary dla osób, które nie prześlą danych, a powinny?

Przepisy wprowadzające obowiązek złożenia deklaracji zostały wzmocnione przepisami sankcyjnymi, uwzględniającymi jednocześnie instytucję czynnego żalu. W art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadza się sankcje karne, które mogą być nakładane w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie ww. deklaracji. Za brak złożenia deklaracji grozi grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Jeżeli jednak zreflektujemy się, że nie złożyliśmy deklaracji zanim organ wykonawczy (w tym wypadku: wójt, burmistrz lub prezydent miasta) "poweźmie o tym informację", możemy uniknąć kary, składając stosowną deklarację  w ramach czynnego żalu.

9. Gdzie znaleźć dane i informacje, jakie dane gromadzone będą w ewidencji?

Dane gromadzone w CEEB zostały zdefiniowane wprost w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Szczegółowy zakres danych gromadzonych w CEEB został doprecyzowany na poziomie rozporządzenia w sprawie szczegółowych danych i informacji gromadzonych w centralnej ewidencji emisyjności budynków, który jest publicznie dostępny na stronie Sejmu RP (strona 431) pod linkiem:           
https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/465F877DB5A979F9C12585D1002DA106/%24File/574.pdfOdnośnik otworzy się w nowym oknie

10. Ile czasu mam na złożenie deklaracji, jeżeli mój dom został oddany do użytkowania (zostały w nim podłączone źródła ciepła/spalania paliw) przed 1 lipca 2021?

Składanie deklaracji rozpoczęło się 1 lipca 2021 r. Od tego dnia właściciel/zarządca budynku, w którym źródła ciepła lub spalania paliw zostały uruchomione po raz pierwszy przed dniem 1 lipca 2021 r., ma  czas do 31 czerwca 2022 r. na ich zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

11. Mój dom został oddany do użytku po 1 lipca 2021 r., wtedy też zostały uruchomione w nim źródła ciepła/spalania paliw, ile mam czasu żeby złożyć deklarację?

W przypadku budynku, w którym źródło ciepła lub spalania paliw zostało uruchomione po dniu 1 lipca 2021 r. - termin na złożenie deklaracji wynosi 14 dni od momentu jego uruchomienia.

12. Jakie są zasady archiwizacji dokumentacji w postaci elektronicznej?

Wprowadzenie cyfryzacji procedur nie zmienia obowiązujących zasad dotyczących sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi w zakresie ich archiwizacji. Posiadanie systemu informatycznego klasy EZD do zarządzania elektroniczną dokumentacją jest w zupełności wystarczające. W tym zakresie zalecamy kategorię JRWA nr 603 - Monitoring w zakresie ochrony środowiska. Więcej informacji znajduje się na stronie Archiwum Dokumentów Elektronicznych. Przydatny artykuł: https://gov.legalis.pl/czy-archiwizacja-dokumentow-elektronicznych-to-problem/

13. Co należy zrobić z deklaracjami CEEB złożonymi przed 1 lipca?

W przypadku potwierdzenia prawidłowości wykorzystanego wzoru formularza deklaracji – należy postępować zgodnie z ogólnymi zasadami jakie zaczęły obowiązywać od dnia 1 lipca 2021 r.:

Po otrzymaniu deklaracji w formie papierowej pracownik urzędu gminy wprowadza dane i informacje z deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego tą ewidencję. Pracownik urzędu ma dwa terminy wprowadzenia danych z deklaracji do systemu. Pierwszy dotyczy budynków, w których źródło ciepła lub spalania paliw uruchomiono przed dniem 1 lipca 2021 r. – po złożeniu takiej deklaracji urzędnik ma 6 miesięcy na to, żeby wprowadzić ją do systemu. Źródło ciepła lub spalania paliw, które zostało uruchomione po dniu 1 lipca 2021 r. pojawi się w systemie wcześniej – urzędnik ma na to 30 dni.

Podkreślić przy tym należy, że wskazane powyżej terminy, tj. 30 dni i 6 miesięcy – dla deklaracji złożonych przed dniem 1 lipca 2021 r. – rozpoczynają swój bieg począwszy od dnia 1 lipca 2021 r., a nie od dnia ich złożenia w gminie.

14. Jak będzie kontrolowany sposób ogrzewania podany w deklaracji?

Zgodnie z zaprojektowanymi regulacjami przewiduje się mechanizmy kontroli i weryfikacji wskazywanych w deklaracji danych, w tym podawanego sposobu ogrzewania. Będzie to miało miejsce w trakcie czynności dokonywanych przez tzw. osoby uprawnione do wprowadzania danych i informacji do ewidencji, które dokonają inwentaryzacji budynku, a więc będą to:

 • przeprowadzający kontrolę, o której mowa w art. 379 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (określane dalej jako: POŚ) w zakresie:

    a) źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, niewymagającego pozwolenia, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2 POŚ albo zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 ust. 1 POŚ;

    b) spełnienia wymagań określonych w uchwale, o której mowa w art. 96 ust. 1 POŚ;

    c) uiszczenia należnej opłaty za korzystanie ze środowiska, o której mowa w art. 284 ust. 1 POŚ.

 • przeprowadzający kontrolę, o której mowa w art. 9u ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie:

    a) gospodarowania odpadami komunalnymi;

    b) odprowadzania nieczystości ciekłych.

 • przeprowadzający kontrolę, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza przez przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców;
 • przeprowadzający kontrolę przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 • usuwający zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych, stosownie do przepisów wydanych na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
15. Kto będzie weryfikował dane samodzielnie złożone przez Właściciela/Zarządcę?

Weryfikacja danych wskazanych samodzielnie przez właściciela lub zarządcę budynku nastąpi w toku czynności dokonywanych przez osoby wpisane do wykazu osób uprawnionych CEEB - zgodnie z opisem znajdującym się w pkt 3 powyżej. System został oparty na założeniu weryfikacji wprowadzanych danych przez osoby dokonujące inwentaryzacji budynku podczas niezależnych od siebie czynności. W deklaracji obywatel wskaże podstawowy zakres danych dotyczący jego budynku. Prawidłowość wprowadzonych danych zostanie następnie zweryfikowana, np.: przez kominiarza przeprowadzającego przegląd komina, który potwierdzi to co zostało wskazane w deklaracji, uzupełni o dodatkowe dane lub dokona modyfikacji już tych istniejących.

16. W jakiej formie będą wydawane mandaty?

W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554), został dodany rozdział 5b „Przepis karny”, a w nim art. 27h ustawy, który określa sposób karania oraz tryb prowadzonego postępowania:

 • Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie składa w terminie deklaracji, o której mowa w art. 27g ust. 1, podlega karze grzywny.
 • Nie podlega karze za wykroczenie, o którym mowa w ust. 1, sprawca, który złożył deklarację po terminie, jeżeli złożenie deklaracji nastąpiło przed dniem, w którym wójt, burmistrz lub prezydent miasta powziął wiadomość o popełnieniu wykroczenia.
 • Orzekanie w sprawach o czyn określony w ust. 1 następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2020 r. poz. 729 i 956).

Penalizując wymienione zachowanie, uznano, że będzie ono stanowić wykroczenie zagrożone karą grzywny. Wprowadzane rozwiązanie ma pełnić funkcję prewencyjną i dyscyplinującą obowiązanych do składania deklaracji, aczkolwiek nie ma na celu bezwarunkowego karania osób, które takiej deklaracji nie złożyły. Zatem, czynem podlegającym sankcji w postaci grzywny nakładanej w drodze mandatu karnego lub orzeczenia sądu jest – nie złożenie deklaracji w odpowiednim terminie. Z ust. 3 wynika wprost, że orzekanie z tego tytułu następuje w trybie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie. Należy podkreślić, że sankcją przewidzianą w ustawie jest kara grzywny, która nakładana jest w ramach postępowania mandatowego lub w formie orzeczenia sądu na skutek złożonego wniosku o ukaranie. Grzywny nie są nakładane w drodze decyzji administracyjnych – to nie jest administracyjna kara pieniężna. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia nie przewiduje takiej możliwości. W tym wypadku nie mają zastosowania przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

17. Co grozi wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi miasta za brak wprowadzenia danych do ewidencji?

Ustawodawca nie przewidział kar dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) za brak wprowadzenia danych z deklaracji papierowych do systemu. Takim działaniem jednak zaprzepaścimy możliwość walki z problemem smogu w Polsce, zwłaszcza, że dane te mają służyć przede wszystkim gminom w realizacji polityk związanych z ochroną powietrza w Polsce oraz prowadzenia na szeroką skalę inwentaryzacji budynków w zakresie eksploatowanych w nich źródeł ciepła lub spalania paliw.

18. Czy są przewidziane kary dla gmin, które wprowadzą dane do systemu CEEB po przewidzianym 30-dniowym terminie dla nowych źródeł lub 6-miesięcznym terminie dla źródeł już istniejących?

Ustawodawca nie przewidział kar dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) za wprowadzenie danych z deklaracji papierowych do systemu po terminie.

19. Czy wójt może w drodze decyzji administracyjnej nałożyć karę z kodeksu wykroczeń?

Nie, kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia nie przewiduje takiej możliwości. W tym wypadku nie mają zastosowania przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

20. Jeżeli kary za niezłożenie deklaracji nakłada wójt, to wpływy z tych kar będą dochodami własnymi gminy? Czy wpływy te muszą być przeznaczone na zadania związanie z ochroną środowiska czy gmina będzie miała dowolność ich wykorzystania?

Kary pieniężne nakładane w formie grzywny stanowić będą dochody własne gminy. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554) nie przesądza, na jakie zadania środki te powinny zostać przeznaczane, ale wydaje się, że zasadnym jest, aby środki z tego tytułu były skierowane na zadania w obszarach związanych z ochroną powietrza.

21. Burmistrz w drodze decyzji może nałożyć karę administracyjną a nie karę grzywny. Na jakiej podstawie wszczynamy postępowanie?

Nie wszczynamy postępowania administracyjnego. W przypadku stwierdzenia wykroczenia określonego w art. 27h ust. 1 ustawy, właściwy organ (wójt, burmistrz, prezydent miasta) zobowiązany jest do dokonania czynności zgodnie z procedurą określoną w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenie.  Orzekanie następuje w postępowaniu: zwyczajnym, przyspieszonym albo nakazowym. Orzekanie w postępowaniu zwyczajnym następuje wówczas, gdy brak jest podstaw do rozpoznania sprawy w postępowaniu przyspieszonym albo nakazowym. W wypadkach wskazanych w ustawie i na zasadach w niej określonych uprawniony organ może nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego. Stosownie do art. 95 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (Kpsw), postępowanie mandatowe prowadzi Policja, a inne organy, gdy przepis szczególny tak stanowi. Tym przepisem szczególnym pozostaje art. 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1795), który w pkt 4 i 5 określa uprawniania strażnika przyznając mu prawo do:

– nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia;

– dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych – w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

W przypadku gmin posiadających straże gminne/miejskie uprawnionym do nałożenia mandatu będzie zatem strażnik gminny/miejski. W przypadku gmin, które nie posiadają straży gminnych/miejskich, pozostaje złożenie wniosku o ukaranie do sądu i występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego lub też zwrócenie się do Policji w celu nałożenia mandatu.

Należy pamiętać, że przepisy ustawy przewidują jednocześnie instytucję czynnego żalu. W art. 27h ust. 2 ustawy wprowadzono bowiem sankcje karne nakładane w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie ww. deklaracji. Penalizując wymienione zachowanie, uznano, że będzie ono stanowić wykroczenie zagrożone karą grzywny. Wprowadzane rozwiązanie ma pełnić funkcję prewencyjną i dyscyplinującą obowiązanych do składania deklaracji, aczkolwiek nie ma na celu bezwarunkowego karania osób, które takiej deklaracji nie złożyły. Z uwagi na fakt, że właściciel lub zarządca budynku lub lokalu może nie dotrzymać terminu złożenia deklaracji, art. 27h ust. 2 ustawy rozstrzyga, że niedotrzymanie tego terminu nie stanowi podstawy do automatycznego zastosowania sankcji karnych, które zostało tym samym uzależnione od powzięcia przez organ wiadomości o popełnieniu przedmiotowego wykroczenia. Z tego też względu wprowadzono możliwość zastosowania tzw. czynnego żalu w sytuacji, w której złożenie deklaracji miało w ogóle miejsce i nastąpiło przed dniem, w którym wójt, burmistrz lub prezydent miasta powziął wiadomość o popełnieniu wykroczenia.

22. Czy źródło ciepła należy zgłaszać już w momencie zakończenia budowy i oddania domu do użytku, czy dopiero w momencie, kiedy zacznie się z niego (domu i źródła) korzystać?

Początek biegu terminu 14 dniowego należy wyliczać od daty pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub spalania paliw.

23. Czy jeśli posiadam już w domu (wybudowanym wiele lat temu) źródło ciepła, ale dokładam kolejne, bądź wymieniam już istniejące na inne, nowe, to obowiązuje mnie termin 12-miesięczny, czy 14-dniowy?

Deklaracja dotyczy wszystkich źródeł ciepła lub spalania paliw, tak więc termin dla źródła ciepła lub spalania paliw już istniejącego to 12 miesięcy, natomiast dla nowego źródła ciepła lub spalania paliw będzie to termin 14 dni. 

24. Czy wójt, burmistrz, prezydent miasta jest administratorem danych?

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie składania deklaracji o użytkowanym źródle ciepła lub spalania paliw, o której mowa w art. 27g ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 554, z późń. zm.) o  wspieraniu  termomodernizacji  i  remontów  oraz  o  centralnej  ewidencji  emisyjności  budynków,  dalej zwaną „ustawą” , oraz w art.  15 ustawy z dnia 28 października 2020 r. (Dz.U.  z  2020  r.  poz.  2127)  o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw jest Minister Rozwoju, Pracy i Technologii (MPRiT).

Przetwarzanie danych obywa się zgodnie z RODO - podstawą  prawną  przetwarzania jest  art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO,  tj.  wypełnienie  obowiązku  prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z realizacji art.  27a  ust.  1 ustawy, tj.  prowadzenia  centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dostęp do danych osobowych mają osoby uprawnione, o których mowa w art. 27 b ust. 1 ustawy, pracownicy Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w  zakresie,  w jakim jest to konieczne do realizacji zadań. Ponadto dane osobowe są udostępniane organom administracji publicznej, w tym wójtom, burmistrzom, prezydentom miast oraz innym instytucjom, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, zgodnie z art. 27d ustawy.

25. Czy mieszkaniec, składając deklarację CEEB do gminy, musi dołączyć informację o przetwarzaniu danych osobowych w serwisie?

Formularz deklaracji papierowej (jak i elektronicznej) zawiera klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych i  nie trzeba załączać dodatkowych dokumentów.

26. Czy powinna zostać zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych między 2,5 tys. gmin a ministrem właściwym ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa?

Organy wykonawcze gminy przetwarzają dane osobowe w związku z realizacją obowiązków wynikających wprost z przepisów prawa, nie jest zatem potrzebne zawieranie w tym zakresie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych z ministrem właściwym ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Zalecamy kategorię JRWA nr 603 - Monitoring w zakresie ochrony środowiska.

28. W jaki sposób ma się odbywać z wykorzystaniem CEEB wskazanie właścicieli/zarządców, którzy nie złożyli deklaracji, celem powzięcia przez Prezydenta/Wójta/Burmistrza wiadomości o popełnieniu wykroczenia?

W CEEB został udostępniony moduł raportowy, który pozwoli na wygenerowanie informacji dotyczących złożonych deklaracji w zakresie źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach i lokalach. Na tej podstawie urząd gminy otrzyma informacje, dla których budynków nie złożono deklaracji.

29. Kto i kiedy będzie sprawdzał zgodność ze stanem faktycznym wprowadzonych danych? Jakie sankcje są przewidziane za podanie do bazy błędnych informacji?

Nie przewiduje się sankcji za błędne wprowadzenie danych, nie taka była bowiem intencja ustawodawcy. System został oparty na założeniu weryfikacji wprowadzanych danych przez osoby dokonujące inwentaryzacji budynku podczas niezależnych od siebie czynności. W deklaracji obywatel wskaże podstawowy zakres danych dotyczący jego budynku. Prawidłowość wprowadzonych danych zostanie następnie zweryfikowana, np. przez kominiarza przeprowadzającego przegląd komina, który potwierdzi to co zostało wskazane w deklaracji, uzupełni o dodatkowe dane lub dokona modyfikacji już tych istniejących.

Stosownie do delegacji ustawowej określonej w art. 27f ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków - minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu określi wzór protokołu, o którym mowa w art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję. Nastąpi to w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Rozpoczęcie obowiązywania tego przepisu zostało uzależnione jednak od ogłoszenia właściwego komunikatu ministra właściwego do spraw budownictwa (…). Stosownie bowiem do art.  18 pkt 5 ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw, minister właściwy do spraw budownictwa (…) ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw budownictwa (…) komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających sporządzanie protokołu kontroli z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków. Ogłoszenie tego komunikatu uzależnione jest zatem od gotowości technicznej systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, co powinno nastąpić najpóźniej w roku 2023. Wzór jednolitego protokołu kontroli środowiskowej został już przygotowany w trakcie realizacji projektu pilotażowego ZONE realizowanego w Ministerstwie Rozwoju, przy udziale wszystkich zainteresowanych beneficjentów tego narzędzia, którzy będą z jego elektronicznej wersji korzystać, tj. Straże Gminne/Miejskie czy też Wydziały Środowiskowe Urzędów Gmin/Miast.

31. Czy formularz podpisany parafką i złożony do Urzędu należy traktować jako deklarację? Nigdzie nie ma informacji, że podpis powinien być czytelny?

Tak. Taki formularz należy traktować jako poprawnie złożony.

32. Kiedy kończy się okres składania deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw?

Deklarację składane są od 1 lipca 2021 r. Dla źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych przed tą datą, termin na złożenie deklaracji wynosi 12 m-cy – upływa zatem z dniem 30 czerwca 2022 r. Natomiast w przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 r. termin ten wynosi 14 dni.

0

pierwsza źródłowa wzmianka o Żarkach

: Basen w Żarkach.

Basen w Żarkach.

: Ruiny w Żarkach.

Ruiny w Żarkach.

: Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej.

Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej.

: Wycieczka rowerowa.

Wycieczka rowerowa.

: Zabytkowe stodoły w Żarkach.

Zabytkowe stodoły w Żarkach.

: Muzeum w Żarkach.

Muzeum w Żarkach.

: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

: Widok na Żarki z lotu ptaka.

Widok na Żarki z lotu ptaka.

0

liczba mieszkańców

Logo: Miasto i Gmina Żarki.

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.