Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Czyste powietrze

Gminny punkt informacyjno-promocyjny Programu Czyste Powietrze.
Jest prowadzony w pokoju nr 21 w budynku Urzędu Miasta i Gminy  i czynny w  godzinach pracy urzędu:
Poniedziałek, środa, czwartek  7:30-15:30
Wtorek 07:30-16:00
Piątek 7:30-15:00
Tel. 34 3148 036 wew. 29

W punkcie informacyjno-promocyjnym otrzymacie Państwo pomoc w zakresie:
- informacji o Programie Czyste Powietrze,
-przygotowania wniosku o uzyskanie dotacji,
- przygotowania wniosku o płatność ( o wypłatę dotacji).
Jak to praktycznie wygląda: Mieszkańcy przychodzą do punktu obsługi lub kontaktują się telefonicznie  – otrzymują wówczas podstawowe informacje o programie, także w formie papierowej. Po sprecyzowaniu swoich potrzeb i przekazaniu niezbędnych danych wniosek jest przygotowywany przez przeszkolonego pracownika. Następnie wniosek jest drukowany, sprawdzany i podpisywany  przez Wnioskodawcę i wysyłany do WFOŚ.
Po otrzymaniu pisma o przyznaniu dotacji przez mieszkańca oraz  zrealizowaniu zakresu prac mieszkaniec zgłasza się z załącznikami do punktu celem przygotowania wniosku rozliczającego.  
Przed wizytą wypełnij formularz z załącznika - INFORMACJE DO PRZYGOTOWANIA WNISOKU.  Będzie łatwiej i szybciej przy obsługiwaniu wniosku.

                                                 

Ogólne informacje:
Głównym celem rządowego Programu  Czyste Powietrze jest ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę „starych kopciuchów”  a drugiej kolejności inne prace termomodernizacyjne wykonane na  nieruchomości.
Celem Programu jest: Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych1 . Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.
Szczegóły na stronie internetowej: www.czystepowietrze.gov.pl

Wniosek o dofinansowanie składa właściciel nieruchomości lub jeden ze współwłaścicieli nieruchomości, która ma uregulowany stanem prawnym i jest oddana do użytkowania.
Wnioskodawcą może być właściciel nieruchomości, którego podstawa odliczenia od podatku netto nie przekracza 100 tys. zł na rok
Dofinansowanie jest zależne od wysokości dochodu właściciela  i wynosi:
-  do 30% poniesionych kosztów -  miesięczny dochód na jednego członka w gospodarstwie domowym jest większy niż 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub  większy niż 2198 zł w gospodarstwie jednoosobowym, ale nie przekracza  100 000 zł( właściciel nieruchomości przedkłada PIT na podstawie którego rozliczał się w roku poprzedzającym złożenie wniosku z Urzędem Skarbowym)
-  do 60% poniesionych kosztów - pod warunkiem że miesięczny dochód na jednego członka w gospodarstwie domowym wynosi: do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub do 2198 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Potwierdzeniem jest zaświadczenie określające przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, które wydaje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
- do 90% poniesionych kosztów pod warunkiem że miesięczny dochód na jednego członka w gospodarstwie domowym wynosi do: 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Podstawą do stwierdzenia dochodu jest zaświadczenie o dochodach wydane przez MOPS w Żarkach.

Zakres na jaki może zostać złożony wniosek to m.in.:
- Kotły:

•    spełniające wymagania 5 klasy na  pellet  lub pellet o podwyższonym standardzie
•    kocioł gazowy lub założenie na nieruchomości kotłowni gazowej
•    elektryczny
•    zgazowujący drewno
- Pompa:
•    powietrze/powietrze,
•    powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej,
•    gruntowa pompa o podwyższonej  klasie efektywności energetycznej
- Wymiana instalacji co
- Wymiana okien, drzwi
- Termomodernizacja budynku
- Instalacja fotowoltaiczna, kolektory słoneczne pod warunkiem wymiany źródła ciepła w Programie Czyste Powietrze

Dofinansowanie przekazywane jest w formie refundacji - najpierw mieszkaniec ponosi sam koszty. Termin zwrotu środków to nawet kilka miesięcy od poprawnie przygotowanego wniosku o płatność.


Informujemy, ze w licu 2022 roku NFOŚiGW wprowadził zmianę w Programie tzw. Czyste Powietrze+ ( dotacja z prefinansowaniem)
Prefinansowanie to wypłata części lub całości dotacji przyznawanej Beneficjentowi przez wfośigw na rachunek bankowy wykonawcy, na warunkach zgodnych z Programem:
Prefinansowanie to wypłata części lub całości dotacji przyznawanej Beneficjentowi przez wfośigw na rachunek bankowy wykonawcy, na warunkach zgodnych z Programem.
Prefinansowanie obejmuje wypłatę:
* zaliczki – maksymalnie do wysokości 50 % przyznanej dotacji przypadającej na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie beneficjenta z wykonawcą, przy czym suma wszystkich wypłaconych zaliczek nie może przekroczyć 50 % maksymalnej kwoty dotacji na realizację przedsięwzięcia wynikającej z wniosku o dofinansowanie,
* pozostałej części dofinansowania przypadającego na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie/ umowach beneficjenta z wykonawcą, po zrealizowaniu zakresu tej umowy i złożeniu przez Beneficjenta wniosku.
Okres realizacji przedsięwzięcia dla dotacji z prefinansowaniem to 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.
Ocena wniosków z prefinansowaniem będzie się odbywała w terminie do 14 dni kalendarzowych (ewentualne uzupełnienie wniosku o dotację z prefinansowaniem – 10 dni roboczych).
* Warunkiem przyznania dofinansowania i wypłaty zaliczki jest przedłożenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie:
* zaświadczenia wydawanego zgodnie z pkt 8 ppkt 1.2 Części 2) i Części 3) Programu (dot. potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu beneficjenta na jednego członka jego gospodarstwa domowego lub potwierdzenia ustalonego prawa do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego,
* zawartej/zawartych z wykonawcą/wykonawcami umowy/umów na realizację danego zakresu przedsięwzięcia (maksymalnie 3 umowy zawarte pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą zgodnie z warunkami wynikającymi z Programu, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w przedsięwzięciu realizowanym w ramach Programu).

Beneficjent zobowiązany jest przedstawić potwierdzenie opłacenia wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia – różnicy pomiędzy faktycznie poniesionym kosztem kwalifikowanym przedsięwzięcia a kwotą dotacji udzieloną beneficjentowi na podstawie umowy o dofinansowanie, wyliczonego zgodnie z Programem, przypadającego na umowę z wykonawcą.

Kwota dotacji w formie zaliczki zostanie wypłacona bezpośrednio na rachunek wykonawcy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy beneficjenta z wykonawcą.
Wyboru wykonawcy (ów) realizujących przedsięwzięcie dokonuje beneficjent na własne ryzyko.
Termin realizacji przedmiotu umowy zawartej przez beneficjenta z wykonawcą powinien dawać realną możliwość realizacji przedsięwzięcia w terminie zgodnym z Programem.
Uwaga! Wykonawca, z którym beneficjent podpisuje umowę musi działać na rynku usług budowlanych, remontowych lub montażowych co najmniej 1 rok albo posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej pięciu inwestycji dla beneficjentów w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”.

W sekcji MATERIAŁY DO POBRANIA znajduje się wzór umowy z wykonawcą, który beneficjent będzie mógł wykorzystać do uregulowania stosunku prawnego z wykonawcą.

Zachęcamy do zapoznania z aktualną wersją dokumentów programowych dostępnych w załącznikach.

Od wtorku 06 lipca 2021 roku można również skorzystać z oferty banków, które prowadzą nabór wniosków o dotacje z częściową spłatę kapitału kredytu bankowego w ramach realizacji zadań z Programu „ Czyste powietrze”. Mieszkańcy chcący skorzystać z oferty bankowej prosi się o bezpośredni kontakt z wymienionymi bankami- załącznik Lista banków.

Najważniejsze  strony:
www.czystepowietrze.gov.pl
Dodatkowe narzędzia:
Kalkulator dotacji: https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/
Kalkulator grubości izolacji: https://kape.gov.pl/

 

Dane o wdrażaniu programu na terenie Gminy Żarki na dzień 30.09.2022

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie - 317

Liczba zawartych umów o dofinansowanie  - 275

Liczba zreazlizowanych przedsiewzięć  - 132

Kwota wypłaconej dotacji - 1 590 943,47 zł.

 

 

0

pierwsza źródłowa wzmianka o Żarkach

: Basen w Żarkach.

Basen w Żarkach.

: Ruiny w Żarkach.

Ruiny w Żarkach.

: Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej.

Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej.

: Wycieczka rowerowa.

Wycieczka rowerowa.

: Zabytkowe stodoły w Żarkach.

Zabytkowe stodoły w Żarkach.

: Muzeum w Żarkach.

Muzeum w Żarkach.

: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

: Widok na Żarki z lotu ptaka.

Widok na Żarki z lotu ptaka.

0

liczba mieszkańców

Logo: Miasto i Gmina Żarki.

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.