Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Ogłoszenie zmiana planów Jaroszów i Zawada oraz Kotowice

Ogłoszenie zmiana planów Jaroszów i Zawada oraz Kotowice

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i  Gminy Żarki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian 2 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki:

- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki,
dla obszaru sołectw Jaroszów i Zawada,
-   zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki,
dla obszaru sołectwa Kotowice,

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) oraz uchwały nr XLVI/311/2014 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 7 listopada 2014 r.  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów:

1)    projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki,
dla obszaru sołectw Jaroszów i Zawada, zatwierdzonego uchwałą nr XXXIX/263/2014 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 31 marca 2014 r.,

2)    projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki,
dla obszaru sołectwa Kotowice, zatwierdzonego uchwałą nr XXXIX/265/2014 Rady Miejskiej
w Żarkach z dnia 31 marca 2014 r., wraz z prognozami oddziaływania ww. zmian 2 planów miejscowych na środowisko oraz uzasadnieniami,
w dniach od 19.09.2016 r. do 18.10.2016 r.,  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach, 42-310 Żarki,
ul. Kościuszki 15/17, pok. nr 12 w godzinach od 9:00 do 14:00.

Dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w ww. projektach zmian 2 planów miejscowych odbędą się w dniu 07.10.2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach, 42-310 Żarki, ul. Kościuszki 15/17, pok. nr 19, o godzinie 11:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projektach zmian 2 planów miejscowych, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.11.2016 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:
-    opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.) lub
-    opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.) lub
-    za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Ponadto na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353) w okresie wyłożenia do publicznego wglądu zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniach w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. projektów zmian 2 planów miejscowych, z możliwością zapoznania się z niezbędnymi dokumentacjami spraw, w miejscu i terminach podanych powyżej.
Dane o dokumentach stanowiących dokumentacje spraw zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353). Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w postępowaniach dotyczących strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dotyczących ww. zmian 2 planów miejscowych w terminie do dnia 03.11.2016 r.:
-    w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Żarki , ul. Kościuszki 15/17,  42-310 Żarki,
-    za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres email: sekretariat@umigzarki.pl
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag  i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Żarki.
   
Burmistrz Miasta i Gminy Żarki
Klemens Podlejski

 

09

WRZ

2016

1241

razy

czytano