Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Podsumowanie konsultacje Rewitalizacja.

Podsumowanie konsultacje Rewitalizacja.

Podsumowanie konsultacji społecznych Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żarki na lata 2016 – 2023.

Konsultacje społeczne dotyczące Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żarki na lata 2016 – 2023 odbyły się w terminie od 18.05.2016 roku do 16.06.2016 roku w trzech formach:
a.    W formie pisemnej poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy (dostępny będzie na stronie internetowej UMiG od dnia 18.05.2016 r.)
b.    Ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy lub telefonicznie w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Żarki.
c.    Osobiście na spotkaniu konsultacyjnym, w dniu  15 czerwca 2016 roku.
Poniżej zaprezentowano wyniki poszczególnych form konsultacji społecznych:
a. zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej. Tydzień przed rozpoczęciem konsultacji społecznych (11.05.2016 roku) na stronie Urzędu Gminy oraz BIP pojawiło się ogłoszenie o planowanych konsultacjach społecznych. Uwagi zbierane w terminie od 18.05.2016 do 16.06.2016 roku. W trakcie trwania konsultacji nie przedstawiono żadnych uwag do tej części realizacji Programu.
b. zbieranie uwag ustnych w siedzibie Urzędu Gminy. Tydzień przed rozpoczęciem konsultacji społecznych (11.05.2016 roku) na stronie Urzędu Gminy oraz BIP pojawiło się ogłoszenie o planowanych konsultacjach społecznych. Ogłoszenie zawierało informacje o możliwości zgłaszania uwag osobiście w godzinach funkcjonowania Urzędu. Uwagi zbierane były w terminie od 18.05.2016 do 16.06.2016 roku. W trakcie trwania konsultacji nie przedstawiono żadnych uwag do tej części realizacji Programu.
c. otwarte spotkania konsultacyjne z mieszkańcami gminy Żarki. Spotkanie konsultacyjne odbyło się w dniu 15 czerwca. Na spotkanie mogli przyjść wszyscy zainteresowani interesariusze, a dodatkowo celowo zostali zaproszeni mieszkańcy obszarów rewitalizacji. W trakcie spotkania przedstawiono główne założenia dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym przede wszystkim zadania wybrane do realizacji. W trakcie spotkania mieszkańcy zgodzili się z tym, że wszystkie zadania, zaproponowane do rewitalizacji są bardzo potrzebne dla lokalnej społeczności. Jednakże, jako zadania najważniejsze uznano działania zmierzające do remontu  mieszkań socjalnych na ulicy Topolowej, a także stworzenie mieszkań socjalnych w Wysokiej Lelowskiej. Działania te bezpośrednio wpłyną na poprawę jakości życia mieszkańców znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej. Ponadto zwrócono uwagę na konieczność prowadzenia działań uspołeczniających całość procesu – duże uznanie wśród uczestników spotkania zyskały zadania nastawione na wspólne projektowanie przestrzeni. Postulowano, aby taki moduł pojawił się we wszystkich zadaniach infrastrukturalnych (tam, gdzie jest to możliwe) oraz działania społeczne zmierzające do rozwoju przedsiębiorczości wśród młodych mieszkańców Żarek. Wśród postulatów rozszerzenia działań rewitalizacyjnych pojawił się pomysł na zorganizowanie działań aktywizujących dla najstarszych mieszkańców gminy, seniorów, co zostało uwzględnione w trakcie wprowadzania poprawek do Programu.

 

13

GRU

2016

1131

razy

czytano