Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

02.07. Akcja krwiodawstwa OSP Żarki

02.07. Akcja krwiodawstwa OSP Żarki

Akcja krwio­daw­stwa przy re­mi­zie OSP w Żar­kach 2 lipca 2023 (nie­dzie­la). Dawcą może zo­stać zdro­wa osoba w wieku od 18 do 65  lat. Nie­zbęd­ny jest do­ku­ment ze zdję­ciem stwier­dza­ją­cy toż­sa­mość wraz z nu­me­rem PESEL oraz ad­re­sem za­miesz­ka­nia/za­mel­do­wa­nia, waga po­wy­żej 50 kg.

Przed od­da­wa­niem krwi na­le­ży zjeść lek­ko­straw­ny po­si­łek oraz za­dbać o od­po­wied­nie na­wod­nie­nie or­ga­ni­zmu, nie wolno spo­ży­wać al­ko­ho­lu ani in­nych sub­stan­cji zmie­nia­ją­cych na­strój, na­le­ży ogra­ni­czyć pa­le­nie pa­pie­ro­sów.

Osoby za­szcze­pio­ne muszą od­cze­kać do od­da­nia krwi (różny okres w za­leż­no­ści od pro­du­cen­ta szcze­pion­ki).

Akcja jest or­ga­ni­zo­wa­na przez OSP Żarki we współ­pra­cy z Re­gio­nal­nym Cen­trum Krwio­daw­stwa i Krwio­lecz­nic­twa w Ka­to­wi­cach.

27

CZE

2023

208

razy

czytano