Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Przebudowa dróg. Suliszowice, Jaroszów, Kotowice, Wysoka, Zaborze.

Przebudowa dróg. Suliszowice, Jaroszów, Kotowice, Wysoka, Zaborze.

Prace na odcinku Su­li­szo­wi­ce – Ja­ro­szów nabrały tempa. Jest położona pierwsza warstwa asfaltu. Od ub. roku jest już droga asfaltowa rowerowa. Po­łą­cze­nie drogowe mię­dzy miej­sco­wo­ścia­mi ułatwi komunikację mieszkańcom.  - Ta droga po­wsta­je w ra­mach szer­sze­go za­dnia z otrzy­ma­nej pro­me­sy Rzą­do­we­go Fun­du­szu Pol­ski Ład: Pro­gra­mu In­we­sty­cji Stra­te­gicz­nych -  in­for­mu­je bur­mistrz Mia­sta i Gminy Żarki Kle­mens Pod­lej­ski.

Za­koń­czo­no prace przy ul. Szkol­nej w Za­bo­rzu. Trwa inwestycja drogowa Wy­so­ka Le­low­ska – Żarki Let­ni­sko. Robotnicy pojawili się również przy ul. Majowej w kotowicach. Tu do wykonania jest jeszcze ul. Ogrodowa. Koszt zadania 4 948 707,20 zł. Gmina Żarki do­kła­da 5 proc. z środ­ków wła­snych i jest to suma 247 435,36 zł. Po­zo­sta­ła kwota 4 701 271,84 to wspo­mnia­ne  środ­ki rzą­do­we. Za­koń­cze­nie wszyst­kich zadań do 12  grud­nia 2023 r.

Fot: Joanna Zamorska

27

CZE

2023

245

razy

czytano