Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

02.09. Zlot Ciągników i Samoróbek Jaroszów 2023

02.09. Zlot Ciągników i Samoróbek Jaroszów 2023

Ser­decz­nie za­pra­sza­my w imie­niu or­ga­ni­za­to­rów w dniu 2wrze­śnia 2023, godz. 15.00 na Zlot Cią­gni­ków i Sa­mo­ró­bek przy świe­tli­cy w Ja­ro­szo­wie. Wstęp Wolny. W pro­gra­mie: kon­kur­sy dla wła­ści­cie­li po­jaz­dów. Ga­stro­no­mia: kieł­ba­sa z gril­la, cia­sta, po­pcorn, wata cu­kro­wa, na­po­je. Atrakcje dodatkowe dla widzów!

Pa­tro­nat: Bur­mistrz Mia­sta i Gminy Żarki Kle­mens Pod­lej­ski
Or­ga­ni­za­to­rzy: Miesz­kań­cy Ja­ro­szo­wa, Radna Rady Miej­skiej Jo­lan­ta Ci­choń, soł­tys Ja­ro­szo­wa Marcin Bielawski.

03

SIE

2023

620

razy

czytano