Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Połączenie Wysokiej Lelowskiej z Żarkami Letnisko.

Połączenie Wysokiej Lelowskiej z Żarkami Letnisko.

Pierwsza warstwa asfaltu położona na drodze  Wy­so­ka Le­low­ska – Żarki Let­ni­sko. Powstanie nowego połączenia skróci to znacznie czas przejazdu do sąsiedniej gminy Poraj i ułatwi dojazd do stacji PKP. Budowana droga to czwarta, która powstaje w ramach większego zadania prawie za 5 mln zł.

Powstały już ul. Szkol­na w Za­bo­rzu, droga Su­li­szo­wi­ce – Ja­ro­szów (przy ścież­ce ro­we­ro­wej) oraz ul. Ma­jo­wa i ul. Ogro­do­wa w Ko­to­wi­cach, a teraz kończona  jest czwarta przebudowa w Wysokiej Lelowskiej. Dłu­gość prze­bu­do­wa­nych  dróg  ok. 5 km.

Zadania realizuje Gmina Żarki w ramach otrzy­ma­nej pro­me­sy Rzą­do­we­go Fun­du­szu Pol­ski Ład: Pro­gra­mu In­we­sty­cji Stra­te­gicz­nych. Z  budżetu do­kła­da 5 proc. z środ­ków wła­snych i jest to suma 247 435,36 zł. Po­zo­sta­ła kwota 4 701 271,84 to wspo­mnia­ne  środ­ki rzą­do­we.

19

KWI

2024

698

razy

czytano