Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Sesja Rady Miejskiej w Żarkach - 28 września, godz.

Sesja Rady Miejskiej w Żarkach - 28 września, godz.

Poniżej prezentujemy pełne postanowienie w sprawie zwołania sesji. Postanowienie Nr XLI/2010 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: zwołania XLI sesji Rady Miejskiej w Żarkach

Na podstawie art.20ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tj.z 2001r, Nr 142,poz.1591ze zm/- p o s t a n a w i a m :


Zwołać na dzień  28 września  2010r godzinie 9.00. w sali narad UMIG Żarki XLI sesję Rady Miejskiej w Żarkach z następującym proponowanym porządkiem obrad :
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
2.    Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4.    Informacja przewodniczących stałych komisji o pracy w okresie międzysesyjnym
5.    Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym i sprawozdanie z realizacji uchwał.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
7.    Podjęcie uchwały w sprawie realizacji inwestycji pn."Budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Żarkach w ramach programu pn.Moje Boisko-Orlik 2012"
8.    Uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki dla obszaru sołectw Ostrów i Przybynów
9.    Uchwalenie Gminnego  Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2017 dla Gminy Żarki
10.    Uchwalenie zmian w budżecie gminy
11.    Sprawy różne,bieżące
12.    Interpelacje i wnioski    
13.    Zamknięcie obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Żarkach

27

WRZ

2010

840

razy

czytano