Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Zarządzenie nr 53 /2010 Burmistrz Miasta i Gminy Żarki z dnia 11.10.2010 roku

Zarządzenie nr 53 /2010 Burmistrz Miasta i Gminy Żarki z dnia 11.10.2010 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Na podstawie art. 30 ust l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) i art. 11 ust l pkt. l ,ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 25 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zm.), art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 249 poz. 2104) oraz uchwały nr XXXIII/231/2009 z 29 grudnia 2009 roku w sprawie Programu współpracy gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 roku zarządzam co następuje:

§1.
Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przyznając kwotę 9.000,00 zł (dziewięć tysięcy złotych) Ludowemu Klubowi Sportowemu „Zieloni” Żarki.

§2.
Wykonanie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

13

PAŹ

2010

958

razy

czytano