Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Postanowienie Nr IX/2007 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 12 lipca 2007r.

Postanowienie Nr IX/2007 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 12 lipca 2007r.

w sprawie: zwołania IX sesji Rady Miejskiej w Żarkach.

Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj.z 2001r,Dz.U.Nr 142,poz.1591 ze zm/-p o s t a n a w i a m:

I. Zwołać na dzień 27 lipca 2007r, o godzinie 9.00 w sali narad UMIG Żarki IX sesję Rady Miejskiej w Żarkach z następującym, proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja przewodniczących stałych komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków
 7. Rozpatrzenie skargi na dyrektora Gimnazjum w Żarkach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie zadania: demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z pokryć dachowych budynków Szkoły Podstawowej w Zawadzie i Biblioteki Publicznej w Żarkach.
 9. Sprawy różne, bieżące.
 10. Interpelacje i wnioski.
 11. Zamknięcie obrad IX sesji.-

18

LIP

2007

1390

razy

czytano