Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Protokół z konsultacji społecznych projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Protokół z konsultacji społecznych projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Poniżej pełna treść dokumentu.

Protokół z konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku”

Konsultacje społeczne odbyły się w oparciu o uchwałę nr XLII/280/2010 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Propozycje i uwagi do projektu „Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku”, zgodnie z ogłoszeniem Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 30.12.2010 roku, organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Żarki, mogły składać w okresie od 31.12.2010 r. do 13.01.2011 r. za pośrednictwem Formularza uwag do projektu programu zamieszczonego na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
i Gminy Żarki.
Uwagi i propozycje na formularzu mogły być składane na piśmie droga elektroniczną lub korespondencyjną. W okresie konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag do projektu.
Wobec powyższego proszę o zaakceptowanie przez Radę Miejską przedstawianego programu współpracy Gminy Żarki w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Żarki dnia 14.01.2011 roku

Sporządziła: Agnieszka Skorupa podins. ds. księgowości budżetowych i analiz finansowych


19

STY

2011

1001

razy

czytano