Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Zaproszenie na sesje

Zaproszenie na sesje


Zapraszam mieszkańców gminy Żarki  do wzięcia udziału w VI sesji Rady Miejskiej w Żarkach,która odbędzie się w dniu  30 marca 2011o godz.9..w sali narad UMiG Żarki.
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji 
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o pracy w okresie międzysesyjnym oraz  sprawozdanie z realizacji uchwał
 5. Informacja przewodniczących stałych komisji o pracy w okresie międzysesyjnym
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego miasta i gminy Żarki,dla obszaru miasta Żarki
 7. Uchwalenie Programu usuwania i utylizacji azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terenie gminy Żarki na lata 2011-2032.
 8. Uchwalenie zmian w uchwale Nr  V/26/2011 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 25 lutego 2011 r w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w  latach 2011-2016    .
 9. Uchwalenie zmian w budżecie gminy
 10. Uchwalenie zmian w wieloletniej  prognozie finansowej na lata 2011-2018
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie  w 2012 roku funduszu sołeckiego
 12. Uchwalenie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Miejskie w Żarkach
 13. Podjęcie uchwały o utworzeniu Straży Miejskiej w Żarkach
 14. Sprawozdanie z działalności MGOPS w Żarkach za 2010 r
 15. Sprawozdanie z działalności ŚDS w Żarkach za 2010 r
 16. Interpelacje i wnioski radnych 
 17. Sprawy różne,bieżące
 18. Zamknięcie obrad VI sesji Rady Miejskiej w Żarkach   


Przewodnicząca Rady Miejskiej
mgr Stanisława Nowak

23

MAR

2011

1069

razy

czytano