Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Zarządzenie nr 33/2011  Burmistrz Miasta i Gminy Żarki z dnia 15 czerwca 2011 roku
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr IV/22/2011 z dnia 26 stycznia 2011 w sprawie Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku zarządzam co następuje:

  §1

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Gminy Żarki w roku 2011 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Celem zadania jest wspieranie realizacji zadań publicznych i powierzanie realizacji zadań publicznych z  zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§2.

Ogłoszenie publikuje się poprzez zamieszczenie:
1)    w Biuletynie Informacji publicznej,
2)    na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Żarki,
3)    na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Żarki  

                                                                       §3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi finansowo-budżetowemu.

                                                                        §4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 33/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 15 czerwca 2011r.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej
nr IV/22/2011 z dnia 26 stycznia 2011 w sprawie Programu współpracy Gminy Żarki
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki:

1.    Ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Gminy Żarki w roku 2011 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2.    Rodzaj zadania:
a)    Organizacja imprez sportowych jako alternatywa w rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii, w tym:
- zawody w piłce nożnej dla dzieci i młodzieży ze Szkół Podstawowych i Gimnazjum,
- turniej halowy piłki nożnej dla dzieci i młodzieży,
- turniej piłkarski o puchar Burmistrza z udziałem młodzieży,
3.    Rodzaje kosztów pokrywanych z dotacji:
a)  nagrody, upominki, dyplomy,
b) zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania,
4.    Na realizację zadania przeznacza się kwotę 8.000 zł (osiem tysięcy złotych) z budżetu gminy Żarki, w rozdziale – przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.
5.    Na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
w 2010 roku przeznaczona była kwota 9.000 zł (dziewięć tysięcy złotych).
6.    Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe raz podmioty, o których mowa
w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zm.), prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem.
7.    Ustala się następujące zasady przyznawania dotacji:
a)    dotacje na realizację zadania zostaną przyznane podmiotom, które złożą najkorzystniejsze oferty jego realizacji,
b)    oferty zostaną ocenione przez powołaną zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Żarki komisję konkursową,
c)    złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotacje na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym,
d)    oferty muszą być zgodne z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego
i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. Nr 6 poz. 25).
8.    Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpocznie się z dniem podpisania umowy i upływa z dniem określonym w umowie o dotacje, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2011 roku.
9.    Kompletne oferty należy składać do dnia 8 lipca 2011 roku, do godz. 15.00, w zaklejonych kopertach, opatrzonych nazwą podmiotu oraz dopiskiem „Oferta na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach, ul Kościuszki 15/17.
10.    Oferty niekompletne - złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
11.    W celu opiniowania i wyboru do dofinansowania złożonych w konkursie ofert Burmistrz Miasta i Gminy Żarki w drodze zarządzenia powołuje komisje konkursową.
12.    Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert bierze pod uwagę następujące kryteria:
1)    merytoryczna wartość oferty oraz jej zbieżność z celami zadania,
2)    możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę,
3)    przestawiona kalkulacja kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
4)    jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot przedstawiający ofertę będzie realizować zadanie publiczne,
5)    w przypadku wspierania wykonania zadania publicznego uwzględnia planowany przez podmiot składający ofertę udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących w innych źródeł,
6)    uwzględnia planowany przez podmiot składający ofertę , wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną,
7)    dotychczasowa współpraca z samorządem, opinie i rekomendacje,
8)    analiza prawidłowości i terminowości rozliczenia dotacji na realizację zadań z lat ubiegłych.
13.    Otwarcie ofert i ich ocena nastąpi w ciągu siedmiu dni, od dnia w którym upłynął termin składania ofert.
14.    Decyzję o udzieleniu dotacji w formie zarządzenia podejmie Burmistrz Miasta i Gminy Żarki po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
15.    O wynikach konkursu oferenci informowani są pisemnie.
16.    Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy Gminą Żarki
a podmiotem składającym ofertę.
17.    Ogłoszenie zawierające rozstrzygniecie konkursu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
i Gminy Żarki.
 
W załączeniu rozporządzenie ministra pracy ROZPORZĄDZENIE    MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ) z dnia 15 grudnia 2010 r.  w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania 

17

CZE

2011

1018

razy

czytano