Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Sesja Rady Miejskiej - 19 sierpień, godz. 12.00

Sesja Rady Miejskiej - 19 sierpień, godz. 12.00

Zapraszam  do wzięcia udziału w X sesji Rady Miejskiej w Żarkach w dniu 19 sierpnia 2011r o godzinie 12 .00 w sali narad UMIG Żarki.

Proponowany porządek obrad :
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o pracy w okresie międzysesyjnym oraz  sprawozdanie z realizacji uchwał
5.Informacja przewodniczących stałych komisji o pracy w okresie międzysesyjnym
6.Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miastu Częstochowa wykonywania zadania własnego Gminy Żarki w zakresie utrzymywania wysypisk i unieszkodliwiania  odpadów komunalnych.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji  o kandydatach na ławników.
8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad,sposobu i trybu umarzania ,odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Żarki lub jej jednostkom podległym
9.Uchwalenie zmian w budżecie gminy.
10.Interpelacje i wnioski radnych     
11.Sprawy różne,bieżące
12.Zamknięcie obrad X sesji Rady Miejskiej w Żarkach   

Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej
Henryk Świerdza
 

12

SIE

2011

957

razy

czytano