Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Zarządzenie nr 63/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 4 września 2012 roku

Zarządzenie nr 63/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 4 września 2012 roku

 w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Żarki.

 
Na podstawie art. 30 ust l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 11 ust l i 2 i art. 15 ustawy z dnia 
 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: 
Dz. U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), art. 221 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/85/2011 z dnia 25 listopada 2011 w sprawie Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku, zmienionej Uchwałą Nr XIV/96/2011 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 29 grudnia 2011 roku, zarządzam co następuje:
 
§1.
Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przyznając kwotę 8.000,00 zł (osiem tysięcy złotych) Ludowemu Klubowi Sportowemu „Zieloni” Żarki na realizację zadania pn. „Turnieje Piłki Nożnej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żarki”.
 
§2.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Żarki oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Żarki.
 
§3.
Wykonanie powierza się Skarbnikowi Gminy.
 
§4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

05

WRZ

2012

1221

razy

czytano