Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Czas na młodych wsparcie dla osób niezatrudnionych.

Czas na młodych wsparcie dla osób niezatrudnionych.

Centrum Inicjatyw Lokalnych w okresie 1.06.2013 do 30.06.2015 będzie realizować  projekt stażowy pt. „Czas na młodych”. Projekt polega na organizacji wsparcia dla osób niezatrudnionych z powiatów zawierciańskiego i myszkowskiego. Wsparcie obejmuje: poradnictwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, szkolenie ze specyfiki pracy biurowej w organizacji pozarządowej, staż zawodowy, z następującym programem szkolenia:
 
I.    Doradztwo zawodowe
II.    Poradnictwo psychologiczne
III.    Szkolenie ze specyfiki pracy biurowej w NGO

•    Obieg dokumentów, instrukcja kancelaryjna, sposób segregacji, przechowywania i archiwizowania dokumentów, pisanie pism urzędowych,
•    Obsługa komputera w stopniu niezbędnym do pracy biurowej,
•    Ustawa o stowarzyszeniach, Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
•    Tworzenie i rejestracja stowarzyszenia, fundacji,
•    Sposoby pozyskiwania środków na działalność organizacji,
•    Podstawy księgowości dla organizacji pozarządowych,
•    Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych,
•    Promocja organizacji,
•    Budowanie relacji organizacji pozarządowej z partnerem społecznym,
•    Zasady tworzenia projektów i pisanie wniosków o dofinansowanie,
•    Realizacja, monitoring i sprawozdawczość projektów.
IV.    Sześciomiesięczne staże w organizacjach pozarządowych dla 60 osób, podzielone na  4 cykle (15 osób na jeden cykl).

Projekt daje zatem organizacjom pozarządowym możliwość pozyskania na staż osoby (osób) przeszkolonej ramach projektu „Czas na młodych”. Obowiązek wypłacania stypendium stażyście leży w całości po stronie Centrum Inicjatyw Lokalnych (wysokość stypendium to 1490 zł brutto miesięcznie na jednego uczestnika).


Projekt „Czas na młodych” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Czas trwania stażu : 6 miesięcy  (od 1 sierpnia 2013  do 31 stycznia  2014 r.),


Wymiar czasu stażu dzienny: maks. 40 godzin tygodniowo (8 h dziennie), od poniedziałku do piątku

Informujemy, że organizacje, które zadeklarują możliwość zatrudnienia stażystów na okres co najmniej trzech miesięcy po zakończeniu stażu, będą miały największe szanse na przyznanie stażystów i będą brane pod uwagę podczas rekrutacji organizacji w kolejnych cyklach.

Organizacje zainteresowane przyjęciem stażysty prosimy o wypełnienie wniosku, który dostępny jest na stronie www.cil.org.pl oraz w biurze CIL w Zawierciu przy ul. Senatorskiej 14 i doręczenie go do 17 czerwca 2013 r. (liczy się data wpływu).

Wnioski prosimy przesyłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres: Centrum Inicjatyw Lokalnych, ul. Senatorska 14, 42-400 Zawiercie

Ewentualne pytania prosimy zadawać pod numerem telefonu 32 670 20 14 lub w biurze projektu przy ul. Senatorskiej 14 w Zawierciu. Decyzja odnośnie wyboru miejsc odbywania stażu uczestników projektu zostanie podjęta w drugiej połowie czerwca br.

 

04

CZE

2013

1527

razy

czytano