Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Karta Dużej Rodziny. Zgłoś się!

Karta Dużej Rodziny. Zgłoś się!

 Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny wraz ze wymienionymi wcześniej dokumentami będą przyjmowane w Miejsko-Gminnym Osrodku Pomocy Społecznej w Żarkach (ul. Myszkowska 28)  od dnia 16 czerwca 2014 r. w ramach rządowego programu.

W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, zwanego dalej „programem” oraz przyjęła rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, zwanego dalej „rozporządzeniem”. Uchwała i rozporządzenie wchodzą w życie w dniu 16 czerwca 2014 r.

Celem programu jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych, zarówno przez właściwych ministrów, jak i przez inne podmioty, w tym niepubliczne, które mogą zapewnić rodzinom wielodzietnym szczególne uprawnienia w ramach prowadzonej działalności. Należy podkreślić, że program ma zasięg ogólnokrajowy, zatem adresowany jest do członków rodzin wielodzietnych bez względu na ich miejsce zamieszkania.

Za członków rodziny wielodzietnej uznaje się rodzica (rodziców) oraz jego małżonka mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej − do ukończenia 25. roku życia, natomiast bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Pod pojęciem rodzica należy rozumieć także rodzica zastępczego (rodziców  zastępczych) lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka. Natomiast zaproponowana definicja dziecka obejmuje również dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz pełnoletniego wychowanka rodzinnej pieczy zastępczej, pozostającego w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).

Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny, zwana dalej „Kartą”, wydawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Oznacza to, że na wójta nałożony został obowiązek weryfikacji, czy danej rodzinie przysługują uprawnienia. Wójt (burmistrz lub prezydent miasta) do przyznania Karty może upoważnić – w formie pisemnej – swojego zastępcę, pracownika urzędu albo kierownika jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę na wniosek kierownika tej jednostki. Karta jest przyznawana na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

1)  w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;

2)  w  przypadku  dzieci  w  wieku  do  ukończenia  18.  roku  życia  –  akt  urodzenia  lub dokument potwierdzający tożsamość;

3)  w  przypadku  dzieci  w  wieku  powyżej  18.  roku  życia  –  dokument  potwierdzający tożsamość  oraz  zaświadczenie  ze  szkoły  lub  szkoły  wyższej  o  planowanym  terminie ukończenia nauki w danej placówce;

4)  w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu  niepełnosprawności  w  wieku  powyżej  18.  roku  życia  –  dokument – 5 –  potwierdzający  tożsamość  oraz  orzeczenie  o  umiarkowanym  albo  znacznym  stopniu niepełnosprawności;

5)  w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka −  postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6)  w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy  zastępczej  −   zaświadczenie  o  pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Wójt (burmistrz lub prezydent miasta) będzie informował członków rodzin wielodzietnych o przysługujących im na podstawie programu uprawnieniach. W momencie wydania Karty będzie zobowiązany do wskazania strony internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, na której zamieszczony zostanie wykaz uprawnień przysługujących na podstawie programu. Ponadto zostanie zobowiązany do ogłaszania aktualnego wykazu uprawnień w drodze obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej gminie sposób publicznego ogłaszania.

Wniosek do pobrania jest dostępny na stronie: http://opszarki.pl/news/karta-duej-rodziny

Pytania i odpowiedzi. Plusy posiadania karty pod adresem: http://opszarki.pl/wiadczenia/karta-duej-rodziny

06

CZE

2014

1584

razy

czytano