Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Zarządzenie Nr 78/2014

Zarządzenie Nr 78/2014

Zarządzenie Nr 78/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 15 października 2014 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących „Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku”.
Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i § 4 uchwały nr XLII/280/2010 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
zarządzam co następuje:
§ 1.
Przedmiotem konsultacji społecznych jest „Program współpracy Gminy Żarki
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku”.
§ 2.
Treść ogłoszenia o konsultacjach społecznych wraz z określeniem sposobu ich przeprowadzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3.
Projekt uchwały w sprawie „programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku” stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 4.
Formularz konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku”, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 5.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

16

PAŹ

2014

1210

razy

czytano