Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

WAŻNA INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI POSESJI PRZY UL. MYSZKOWSKIEJ W ŻARKACH

WAŻNA INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI POSESJI PRZY UL. MYSZKOWSKIEJ W ŻARKACH

Niniejszym informujemy, że Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach zwrócił się z pismem o przekazanie poniższych informacji właścicielom posesji przy ul. Myszkowskiej w Żarkach dotyczących planowanego zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 Żarki – Myszków od km 26+975 do km 32+406”

 

W związku z zamiarem przystąpienia do przebudowy drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Żarki – Myszków (odcinek od skrzyżowania z ul. Strażacką w Żarkach do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza w Myszkowie), Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o poinformowanie właścicieli działek przyległych do drogi wojewódzkiej o obowiązujących procedurach i warunkach, które muszą zostać spełnione w celu realizacji budowy zjazdów, które na chwilę obecną nie istnieją w terenie, w związku z czym nie zostały ujęte w projekcie przebudowy drogi.

Wyjaśniamy:

  1. Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1995 r. o drogach publicznych, budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu w drodze administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu bądź jego przebudowę. Ponadto w przypadku budowy lub przebudowy drogi, budowa lub przebudowa zjazdów dotychczas istniejących należy do zarządcy drogi. Biorąc pod uwagę powyższe, w projekcie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Żarki – Myszków (odcinek od skrzyżowania z ul. Strażacką w Żarkach do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza w Myszkowie), zostały uwzględnione wszystkie istniejące w terenie zjazdy z DW i w ramach inwestycji zostaną one przebudowane, zgodnie z projektem, opracowanym przez biuro projektowe Autostrada II Sp. z o.o. z siedzibą: 40 – 467 Katowice, ul. 73 Pułku Piechoty 1.
  2. Przez zjazd należy rozumieć część drogi na połączeniu z drogą nie będącą drogą publiczną lub na połączeniu drogi z dojazdem do nieruchomości przy drodze, zgodnie z  par. 77 i 78 Rozporządzenia z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
  3. W związku z tym, iż po zakończeniu realizacji inwestycji, przebudowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 793 zostanie objęty co najmniej 5 – letnią gwarancją na wykonane roboty budowlane, nie będzie możliwa ingerencja w zrealizowaną infrastrukturę drogową i rozbiórka zrealizowanych obiektów budowlanych. Ze względu na to, budowa zjazdów musi nastąpić w trakcie realizacji zadania przebudowy drogi wojewódzkiej nr 793. W związku z powyższym, w celu budowy nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej konieczne jest:

1) wystąpienie właściciela działki przyległej do drogi i uzgodnienie lokalizacji nowego zjazdu z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach – wzór wniosku przedkładamy w załączeniu, jest on dostępny również na stronie internetowej tut. Zarządu www.zdw.katowice.pl, w zakładce BIP, Zezwolenia i druki, Zezwolenia, Wniosek o uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi wojewódzkiej. Ze względu na planowaną przebudowę drogi, przed wydaniem decyzji zezwalającej na lokalizację nowego zjazdu indywidualnego (do obiektów użytkowanych indywidualnie) bądź zjazdu publicznego (do obiektów, w których jest prowadzona działalność gospodarcza), wymagane będzie uzgodnienie zaproponowanej lokalizacji z biurem projektowym Autostrada II Sp. z o.o., które potwierdzi bezkolizyjność rozwiązania w odniesieniu do planowanej przebudowy drogi;

2) po uzyskaniu decyzji lokalizacyjnej, właściciel nieruchomości winien uzgodnić z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach projekt budowy nowego zjazdu (dokumentacja powinna być dostosowana do rozwiązań przyjętych w projekcie przebudowy drogi);

3) po uzgodnieniu projektu zjazdu, właściciel nieruchomości winien dokonać skutecznego zgłoszenia robót budowlanych, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, na budowę nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej. Poprzez skuteczne zgłoszenie ww. robót należy rozumieć, kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie zgłoszenia budowy zjazdu właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej (dla dróg wojewódzkich na terenie województwa śląskiego organem właściwym jest Wojewoda Śląski) wraz z pisemną informacją ww. organu o braku sprzeciwu w zakresie dokonanego zgłoszenia. Ww. dokument będzie wymagany do wniosku na zajęcie pasa drogowego.

4) po dopełnieniu powyższego, wystąpienie właściciela nieruchomości z odrębnym wnioskiem na zajęcia pasa drogowego DW 793, w celu budowy zjazdu w myśl art. 40 ust. 2 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych.

  1. Biorąc pod uwagę art. 29 ust.1 ustawy o drogach publicznych, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, realizujący przebudowę drogi nie posiada umocowania prawnego do finansowania budowy nowych zjazdów. Zgodnie z zapisami art. 29 ust. 2 ww. ustawy zarządca drogi realizując przebudowę drogi zobowiązany jest do przebudowy wyłącznie zjazdów dotychczas istniejących. Z uwagi na powyższe, właściciel nieruchomości jest zobowiązany ponieść koszty zajęcia pasa drogowego oraz pokryć koszty związane z budową zjazdu, w zakresie wykraczającym poza koszty przebudowy drogi.
  2. Z uwagi na fakt, iż budowa nowego zjazdu byłaby realizowana w trakcie zadania przebudowy drogi wojewódzkiej, właściciel nieruchomości nie będzie zobowiązany do opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas budowy zjazdu – możliwe jest wykorzystanie organizacji ruchu wdrożonej na czas przebudowy drogi przez przyszłego Wykonawcę robót budowlanych.
  3. Rozpoczęcie robót budowlanych związanych z przebudową drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Żarki – Myszków planowane jest na I kwartał 2016 r. W związku z powyższym wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji lokalizacyjnej winno nastąpić najpóźniej do dnia 30.11.2015 r., zaś dokonanie zgłoszenia robót budowlanych najpóźniej do dnia 29.02.2016 r.
  4. Przed przystąpieniem do robót tut. organ pisemnie powiadomi każdego właściciela nieruchomości, który dopełnił wszystkich formalności wskazanych w pkt. 3 ppkt. 1-3 nn. pisma o terminie rozpoczęcia robót. Powyższa informacja, ma umożliwić ww. osobom złożenie wniosku zgodnie z pkt. 4 ppkt. 4 nn. pisma oraz uzyskaniem decyzji na zajęcie pasa drogowego.

Jednocześnie, odnosząc się do stanowiska właścicieli nieruchomości, którzy warunkują wyrażenie zgody na czasowe zajęcie nieruchomości, związane z wykonaniem tymczasowych objazdów dla zapewnienia ciągłości ruchu w trakcie przebudowy istniejących obiektów mostowych, uwzględnieniem w projekcie zjazdu na daną działkę, tut. Zarząd podkreśla, iż brak zgody wymuszać będzie konieczność dokonania zamknięcia drogi na czas ww. przebudowy, co niewątpliwie wpłynie niekorzystnie na płynność ruchu na terenie miasta oraz spowoduje konieczność wyznaczenia objazdów. Stan techniczny istniejących obiektów oraz szerokość pasa drogowego drogi wojewódzkiej nie pozwala na wykonanie robót z zachowaniem ciągłości ruchu w sposób wahadłowy.

 

27

LIP

2015

1912

razy

czytano