Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Solary, fotowoltaika, pompy ciepła - SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE PO ZEBRANIU.

Solary, fotowoltaika, pompy ciepła - SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE PO ZEBRANIU.

W dniu 7.01.2016r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie z mieszkańcami zakwalifikowanymi na Listę Podstawową do udziału w projekcie: Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Żarki.

W spotkaniu uczestniczyła Dominika Ziaja przedstawicielka Śląskiego Centrum Energetyki z Tworogu, która będzie koordynować pracę audytorów. Pani Ziaja odpowiadała na pytania  mieszkańców. Poinformowała, że firma będzie się kontaktować z mieszkańcami w celu ustalenia wizyty projektanta. W pierwszej kolejności będą to osoby, które wnioskowały o fotowoltaikę. Przewiduje się taką wizytację  w terminie od 12 do 17 stycznia. W następnych tygodniach wizytowane będą posesje gdzie montowane będą kolektory słoneczne i pompa ciepła.

Poniżej prezentujemy informacje przekazywane na spotkaniu dotyczące harmonogramu działań i wymogów odnośnie podpisywania umów z Gminą.


Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest:

- pozytywna ocena formalna Wniosku - spełnienie założeń § 3 Regulaminu,
- umieszczenie Wniosku na Liście Rankingowej po przeprowadzeniu publicznego losowania,
- pozytywna ocena montażu Instalacji  przez zewnętrzną firmę projektową. W przypadku negatywnej decyzji odnośnie montażu wskazanej we Wniosku Instalacji Uczestnik ma prawo do wyboru innego rodzaju Instalacji, jeżeli jej montaż będzie możliwy pod względem technicznym, jednakże z zaznaczeniem, że możliwa jest zamiana instalacji droższej na tańszą np. ogniwa fotowoltaiczne na solary.
- dostarczenie do Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach:

- aktualnego odpisu z księgi wieczystej nieruchomości dla działki gdzie będzie montowana instalacja, (np. wydruk z elektronicznej księgi wieczystej), w przypadku braku księgi wieczystej inny dokument stwierdzający prawo własności np. akt notarialny, akt własności

- w przypadku Wnioskodawcy będącego współwłaścicielem nieruchomości-zgody pozostałych współwłaścicieli nieruchomości na udział w Projekcie

- w przypadku Wnioskodawcy niebędącego właścicielem nieruchomości pełnomocnictwa od właściciela (WZÓR DOKUMENTU DO POBRANIA PONIŻEJ)


Terminarz:

- 07.01.2016r zebranie dotyczące omówienia przeprowadzenia audytów u mieszkańca,
- Do 15.02.2016 przeprowadzanie audytów i wykonanie projektów technicznych (audytor telefonicznie ustala termin spotkania z mieszkańcem, nie ma znaczenia kolejność losowania).

W terminie 7 dni od przeprowadzenia audytu i ustalenia miejsca montażu instalacji dostarczenie do Urzędu:

- aktualnego odpisu z księgi wieczystej nieruchomości dla działki gdzie będzie montowana instalacja, (np. wydruk z elektronicznej księgi wieczystej), w przypadku braku księgi wieczystej inny dokument stwierdzający prawo własności np. notarialne poświadczenie dziedziczenia, akt własności, (INSTRUKCJA POBRANIA ODPISU Z INTERENTU W ZAŁĄCZENIU PONIŻEJ)

- w przypadku Wnioskodawcy będącego współwłaścicielem nieruchomości zgody pozostałych współwłaścicieli nieruchomości na udział w Projekcie (WZÓR DOKUMENTU DO POBRANIA PONIŻEJ)

- w przypadku Wnioskodawcy niebędącego właścicielem nieruchomości pełnomocnictwa od właścicieli (WZÓR DOKUMENTU DO POBRANIA PONIŻEJ)

Do ok.26.02.2016 przygotowanie umów na podstawie dostarczonych dokumentów,
Do ok.26.02.2016 podpisanie umów pomiędzy Gminą a mieszkańcami  wraz z wpłatą przez mieszkańca zaliczki w wysokosci: fotowoltaika, kolektory słoneczne- 500 zł., pompa ciepła 300zł.,  stanowiącej gwarancję udziału mieszkańca w Projekcie. Zaliczka nie podlega zwrotowi, zostaje uiszczona w dniu podpisania umowy.
Do ok.30.09.2016r. podpisanie aneksów z mieszkańcami oraz dopłata pozostałej części 15-stu %  wkładu mieszkańca
Od ok.30.09.2016- 30.09.2017 montaż instalacji ( nie ma znaczenia kolejność losowanych Wniosków podczas losowania)


Obowiązki Gminy:

- Nadzór nad audytami, podpisanie umów z mieszkańcami,
- Złożenie wniosku aplikacyjnego do funduszy unijnych,
- Wybór wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego,
- Montaż i uruchomienie mikroinstalacji przez wykonawcę, w tym: montaż paneli fotowoltaicznych, solarnych, pompy ciepła, wykonanie przyłączeń do instalacji wewnętrznych budynku mieszkalnego, rozmieszczenie i montaż pozostałych elementów mikroinstalacji,  przeszkolenie Mieszkańca w zakresie obsługi i konserwacji mikroinstalacji,
- Wystawienie zaświadczenia o przyznaniu pomocy de mini mis w przypadku zarejestrowanej firmy na terenie posesji oraz wystawienie takich zaświadczeń dla wszystkich mieszkańców gdzie zamontowano instalacje fotowoltaiczne,
- Ubezpieczenie instalacji, wykonywanie okresowych przeglądów i serwisowania mikroinstalacji w okresie trwałości Projektu, czyli przez 5 lat od dnia finansowego zakończenia projektu, w ramach gwarancji Wykonawcy,
- Przekazanie na rzecz mieszkańca instalacji po 5 latach od dnia finansowego zakończenia Projektu.


Obowiązki Mieszkańca, co najmniej do końca okresu trwałości Projektu, tj. 5 lat od daty zakończenia finansowego Projektu:

- samodzielne pozyskiwanie informacji na temat Projektu za pomocą strony internetowej: umigzarki.pl lub w pokoju nr 21 w Urzędzie,
- zapewnienie nieodpłatnego dostępu do budynku mieszkalnego celem montażu mikroinstalacji,
- eksploatacja mikroinstalacji zgodnie z jej przeznaczeniem i zasadami określonymi w otrzymanej dokumentacji użytkowej i warunkach gwarancji, w szczególności utrzymywanie mikroinstalacji w stanie sprawnego działania,
- zapewnienie dostępu do mikroinstalacji przedstawicielom Gminy i osobom upoważnionym przez Gminę w celu okresowych przeglądów i konserwacji  oraz w celu przeprowadzenia wszelkich kontroli mikroinstalacji przez przedstawicieli Gminy lub innych uprawnionych podmiotów w okresie 5 lat od zakończenia finansowego Projektu,
- niedokonywanie jakichkolwiek zmian lub przeróbek mikroinstalacji bez pisemnego powiadomienia i zgody Gminy,
- stosowanie się do wszelkich zaleceń Gminy w zakresie działań wspierających Projekt, w tym nadzoru i zarządzania Projektem, promocji, spotkań,

Dotyczy fotowoltaiki: Mieszkaniec, po dokonaniu końcowego odbioru technicznego mikroinstalacji fotowoltaicznej, jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia odpowiedniego zakładu energetycznego, z którym ma podpisaną umowę na dostawę energii elektrycznej, o wykonaniu takiej mikroinstalacji. Powiadomienia dokonuje w terminie i na zasadach określonych przez dany zakład energetyczny. Po zawarciu umowy z zakładem energetycznym o włączenie do sieci instalacji fotowoltaicznej mieszkaniec zobowiązany jest dostarczyć do Urzędu kopie tejże umowy.

Wytworzona energia nie będzie odsprzedawana zakładowi energetycznemu a jedynie bilansowana.

Mieszkaniec upoważnia Gminę do składania oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Projektu oraz zaświadcza, że wykonana mikroinstalacja nie będzie wykorzystywana do wytwarzania energii elektrycznej, uzyskiwania ciepłej wody użytkowej, na potrzeby działalności gospodarczej (w tym również działalności rolniczej lub agroturystycznej).


Druki: zgody współwłaściciela oraz  pełnomocnictwo dostępne w załączniku. Należy je dostarczyć do pok. nr 21 w ciągu 7 dni od pozytywnej wizytacji projektanta wraz z odpowiednim dla danej nieruchomości poświadczeniem własności.

 

 

 

 

08

STY

2016

3106

razy

czytano