Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Nowe Koło Gospodyń Wiejskich w Ostrowie.

Nowe Koło Gospodyń Wiejskich w Ostrowie.

Czternaście pań jest zainteresowanych współpracą w ramach Koła Gospodyń Wiejskich. Na pierwszym zebraniu wybrano zarząd, zadecydowano o reaktywacji kółka kulinarnego i powołano zespół śpiewaczy.

W dniu 23.02.2007 odbyło się spotkanie organizacyjne, mające na celu powołanie Koła Gospodyń Wiejskich w Ostrowie z siedzibą w Świetlicy Wiejskiej. Deklarację do KGW złożyło 14 kobiet. Przy KGW reaktywowano Kółko Kulinarne i powołano zespół śpiewaczy z repertuarem folklorystycznym. Z pośród członków KGW 12 kobiet zadeklarowało uczestnictwo w Kółku Kulinarnym i 7 kobiet w zespole śpiewaczym. Na pierwszym zebraniu wybrano zarząd KGW w następującym składzie:

przewodnicząca Izabela Szewczyk
zastępca przewodniczącej Beata Sojka
kierownik zespołu śpiewaczego Halina Pilarska
skarbnik Grażyna Sojka

Na spotkaniu kobiety podjęły inicjatywę uczestnictwa w I Powiatowym Przeglądzie Stołów Wielkanocnych organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Myszkowie wraz z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Myszkowie. W zawiązku z tym, zwróciły się z pismem do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach z prośbą o dokonanie zgłoszenia, umożliwienie zakupu lub zakup materiałów niezbędnych do przygotowania dekoracji, przydzielenie instruktora na okres 1 miesiąca w celu przygotowania zespołu śpiewaczego.

- Na następnym spotkaniu zamierzamy zacząć przygotowywać dekoracje wielkanocne na przegląd, zapoznamy się z materiałami, zdjęciami z propozycją dekoracji wielkanocnych i potraw. Zamierzamy zaprosić osobę, która pokaże nam technikę wykonywania ozdób z bibuły. Zapraszamy do Koła wszystkie kobiety bez względu na wiek, które chcą nas nauczyć ciekawych rzeczy oraz te, które chcą się uczyć i razem współpracować – mówi Izabela Szewczyk. - Prowadząc swoją działalność chcemy się oprzeć na programie Kół Gospodyń Wiejskich działających przy Krajowym Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych i przenieś go i dostosować do potrzeb mieszkańców Ostrowa.

Czym są Koła Gospodyń Wiejskich?

Koła Gospodyń Wiejskich są dobrowolną, samorządną i niezależną organizacją społeczno-zawodową kobiet wiejskich działającą w ramach organizacji kółek rolniczych Jest to organizacja stanowiąca liczącą się bazę samorządu rolniczego, która może podejmować szereg działań gospodarczych i społecznych na wsi przy niewielkim wsparciu finansowym i organizacyjnym ze strony państwa.

Aktywność zawodowa kobiet dotyczy wykonywanych przez nie funkcji, zarówno tradycyjnych (rola matki, gospodyni domowej, producentki rolnej), jak i współczesnych (organizatorki biznesu) potrzebuje odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Tradycyjnie bowiem kobieta wiejska wykazuje trzy obszary aktywności zawodowej: rodzina, gospodarstwo rolne i gospodarstwo domowe.

Program działalności KGW jest bardzo szeroki. Wynika on głównie z potrzeb kobiet wiejskich i ich rodzin oraz potrzeb wsi i rolnictwa. Jest stale dostosowywany do zmieniających się warunków zewnętrznych i wzbogacany o nowe formy działania. Koncentruje się on na pięciu obszarach działania, które dotyczą:
  1. pomocy rodzinie wiejskiej w wychowaniu, kształceniu i zapewnieniu jak największego udziału dzieci i młodzieży w różnych formach wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży. Wiele kół prowadzi działalność mająca na celu poprawę warunków lokalowych szkół współdziałając w tym zakresie z samorządem terytorialnym, ogniwami administracji samorządowej i rządowej;
  2. działania na rzecz ochrony zdrowia oraz zabezpieczenia socjalnego rodzin wiejskich poprzez rozwój oświaty zdrowotnej, podnoszenie stanu sanitarnego obejść gospodarskich i całej wsi, kultury zdrowotnej mieszkańców wsi oraz pomocy ludziom starszym i niepełnosprawnym;
  3. rozwijania różnych form przedsiębiorczości wśród kobiet, aktywnych form walki z bezrobociem, poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu, wielofunkcyjnego rozwoju wsi;
  4. racjonalizowania wiejskiego gospodarstwa domowego i działów produkcji rolniczej prowadzonych głównie przez kobiety;
  5. zwiększania uczestnictwa mieszkańców wsi w kulturze, kultywowanie folkloru i sztuki ludowej.
Rozwijanie różnych form przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, głównie wśród kobiet, jest od 1990 r. jednym z trzech wiodących zadań działalności programowej organizacji. Celem tej działalności jest zwiększenie aktywności zawodowej oraz wzrost dochodów rodzin rolniczych.

Obecnie KGW inicjują różnorodną działalność gospodarczą i handlową, jak przetwórstwo rolno-spożywcze, mała gastronomia, turystyka, organizowanie pracy nakładczej, promowanie i sprzedaż wyrobów rękodzieła ludowego i artystycznego. Działalność ta służy pozyskiwaniu środków na finansowanie podejmowanych inicjatyw socjalnych, a także działalność kulturalno-oświatową oraz inne formy radzenia sobie w warunkach gospodarki rynkowej. W zmienionej sytuacji gospodarczej powstało zapotrzebowanie na kształcenie w zakresie marketingu, ekonomiki, organizacji małego biznesu, wytwarzania zdrowej żywności, organizacji bazy turystycznej na wsi, organizacji sprzedaży płodów rolnych. Jedną z najbardziej popularnych i najstarszych form działalności KGW jest prowadzenie wypożyczalni sprzętu gospodarstwa domowego i punktów pomocy gospodarczej.

Zakres działalności organizacji KGW jest systematycznie wzbogacany o nowe inicjatywy i dostosowywany do zmieniających się warunków. Działalność ta we wsiach i gminach prowadzona jest w ramach współpracy z organizacjami młodzieżowymi, ochotniczymi strażami pożarnymi, spółdzielczością wiejską, organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej oraz instytucjami obsługującymi wieś i rolnictwo.


(przygotowały: Izabela Szewczyk, Katarzyna Kulińska-Pluta)

27

LUT

2007

2080

razy

czytano