Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Zarządzenie nr 23/2017

Zarządzenie nr 23/2017

Zarządzenie nr 23/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 04 maja 2017 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Żarki

Na podstawie art. 30 ust l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 11 ust l i 2 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), art. 221 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVI/197/2016 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku,
zarządzam co następuje:
§1.

Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych – wspieranie działań w zakresie dziedzictwa kulturowego i przemysłowego, zgodnie
z zestawieniem zbiorczym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy
§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Załącznik poniżej.

08

MAJ

2017

1219

razy

czytano