Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Zarządzenie nr 2/2019

Zarządzenie nr 2/2019

Zarządzenie nr 2/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 03 stycznia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert skierowanych do klubów sportowych działających na obszarze Gminy Żarki, na realizacje zadań z zakresu rozwoju sportu w roku  2019.


Na podstawie art. 30 ust l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) i § 4 ust. 1 i 2 oraz § 6 ust. 3 Uchwały Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie: określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Żarki (Dz. Urz. Woj. Ślą. z 2011 r. Nr 28 poz. 536 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Żarki w 2019 roku.
2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2

1. Ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej oraz,
2) w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie ogłoszeń oraz,
3)  na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Żarki.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi finansowo-budżetowemu.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

04

STY

2019

598

razy

czytano