Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Zarządzenie nr 24/2020

Zarządzenie nr 24/2020

Zarządzenie nr 24/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 16 marca 2020r. w sprawie wprowadzenia organizacji pracy Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach zapewniającej ochronę zdrowia, życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Żarki oraz pracownikom samorządowym w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 33 ust.1-3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2019r. poz. 506 z późn. zm.), art. 7 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz. U. z 2019r. poz. 1282), art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j.:Dz.U.2019.1040) oraz art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374) zarządza się, co następuje:
§ 1. W związku z ogłoszeniem w dniu 11 marca 2020r. pandemii koronawirusa COVID-19 przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) oraz wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, Burmistrz Miasta i Gminy Żarki wprowadza następujące ograniczenia w działalności Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach:
1) Urząd Miasta i Gminy Żarki przy ul. Tadeusza Kościuszki 15/17 zostaje wyłączony z obsługi interesantów w siedzibie Urzędu od dnia 16 marca 2020 roku;

2) sprawy nie wymagające osobistego kontaktu będą załatwiane wyłącznie elektronicznie (e-mail, SEKAP, e-PUAP), telefonicznie lub korespondencyjnie;

3) odwołuje się wcześniej zaplanowane spotkania, wizje w terenie itp.;

4)  w sprawach niecierpiących zwłoki (w tym rejestracja zgonów w Urzędzie Stanu Cywilnego) istnieje możliwość odstępstwa od zasad określonych w pkt. 1-3);

5) kasa będzie nieczynna zaś ewentualne płatności można realizować przy wykorzystaniu bankowości elektronicznej;

6)   pracownikom znajdującym się w grupie najwyższego ryzyka zachorowaniem na COVID-19 oraz innym, których charakter pracy na to pozwala, może zostać wydane polecenie wykonanie pracy zdalnej – poza siedzibą urzędu;

7) czas pracy Urzędu MiG Żarki od dnia 17 marca 2020 roku będzie wynosił 6 godzin tj. od godziny 7.30 do godziny 13.30.

§ 2.  Ograniczenia w działalności jednostek organizacyjnych Gminy Żarki będą wprowadzane bezpośrednio przez zarządzających tymi podmiotami.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 marca 2020r. i obowiązuje do dnia jego uchylenia.

§ 5.  Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez umieszczenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Żarki, w Biuletynie Informacji Publicznej, za pośrednictwem strony internetowej i w mediach społecznościowych.

16

MAR

2020

595

razy

czytano