Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Informacja na temat projektu pt. „Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Żarki”

Informacja na temat projektu pt. „Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Żarki”

Dwadzieścia cztery osoby bezrobotne z terenu gminy Żarki zostaną objęte wsparciem w ramach projektu pt. „Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Żarki.” W dniu 19 lutego 2009 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarkach złożył wniosek do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, nazwa działania: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, nazwa poddziałania: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Koszt projektu: 294 679,00 zł.

Z pomocy ośrodka skorzystało w 2008 roku 378 rodzin liczących 1001 osób. Wśród powodów przyznawania świadczeń przeważały ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba. Podstawowym ograniczeniem dla korzystających ze świadczeń jest brak wykształcenia lub jego dezaktualizacja umiejętności w stosunku do obecnych potrzeb na rynku pracy. Znalezienie się poza rynkiem pracy przyczynia się do wykluczenia społecznego. W związku z taką diagnozą w ośrodku przygotowano projekt, który ma na celu wsparcie dla 24 osób. W wyniku rekrutacji powstanie lista podstawowa i lista rezerwowa uczestników projektu. Z 24 osobami zostaną zawarte kontrakty socjalne. Wszyscy skorzystają z treningu kompetencji i umiejętności społecznych prowadzonych przez psychologa, wezmą udział w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy oraz w kursie umożliwiającym zdobycie nowych kwalifikacji dostosowanym do możliwości uczestników. Ponadto zaplanowano spotkanie tematyczne na temat racjonalnego gospodarowania budżetem domowym, warsztaty z rękodzieła artystycznego,  spotkanie ze specjalistami od wizerunku, a także przewidziano trzy wyjazdy umożliwiające integrację uczestników projektu, dwa z nich mają ponadto wskazać dobre praktyki w zakresie samodzielnego podejmowania aktywności zawodowej. Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych i okresowych.

Jeszcze w lutym rozpocznie rekrutacja uczestników projektu. Efektami realizacji zadania będzie wyposażenie osób w tej chwili wykluczonych społecznie w wiedzę oraz umiejętności umożliwiające powrót na rynek pracy, a także zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły.

Dodatkowych informacji nt. projektu udziela: Agnieszka Pala-Czyż, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarkach, ul. Kościuszki 15/17, 42- 310 Żarki, tel. (34) 314 81 58,e-mail: opszarki@wp.pl

25

LUT

2009

1193

razy

czytano