Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Zarządzenie nr 10/2024

Zarządzenie nr 10/2024

nowa

Zarządzenie nr 10/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia  12 luty 2024 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu wniosków na realizacje zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Żarki w 2024 roku


Na podstawie art. 30 ust l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2023 r. poz. 40 z późn.zm.), art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity: Dz. U. 2023 r. poz. 2048), art. 221 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm) oraz Uchwały Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie: określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Żarki (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 28 poz. 536 z późn. zm.)
zarządzam co następuje:
§1.

Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Żarki w 2024 roku, przyznając kwotę 158.000,00zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) Ludowemu Klubowi Sportowemu „Zieloni” Żarki oraz 32.000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych) Klubowi Sportowemu „KS Kotowice”.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy
§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

13

LUT

2024

113

razy

czytano