Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Projekty unijne

Regionalny Program Operacyjny 2014-2020

Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Żarki

Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Żarki

                                                

Pro­jekt pn. „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Żarki.”
współ­fi­nan­so­wa­ny przez Unię Eu­ro­pej­ską z Eu­ro­pej­skie­go Fun­du­szu Spo­łecz­ne­go w ra­mach RPO WSL 2014-2020.

 

Nazwa Be­ne­fi­cjen­ta: Gmina Żarki

Tytuł pro­jek­tu: Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Żarki

Źró­dło do­fi­nan­so­wa­nia: RPO WSL 2014-2020
Oś prio­ry­te­to­wa 9. Włą­cze­nie spo­łecz­ne
Dzia­ła­nie  2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

Pod­dzia­ła­nie 10. Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - tryb nadzwyczajny.

Opis pro­jek­tu:
Celem projektu jest poprawa funkcjonowania osób/rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie gminy Żarki, poprzez realizację usług z zakresu wsparcia osób/rodzin wynikających z indywidualnych potrzeb z uwzględnieniem specyfiki grupy docelowej. Wsparcie udzielane jest od czerwca 2022 do czerwca 2023. Grupę docelową stanowią Ukraińcy przebywający na terenie gminy Żarki. Zakres projektu obejmuje działania wsparcia w postaci: usług pracownika merytorycznego; porad psychologicznych, integracji społecznej; komunikacji; poznawania regionu, w którym żyją. Rezultatem projektu będzie integracja obywateli Ukrainy oraz poprawa ich funkcjonowania w środowisku lokalnym.


Cel pro­jek­tu: Re­zul­ta­tem pro­jek­tu  jest poprawa funkcjonowania osób/rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie gminy Żarki
 

Projekt realizowany jest od 23.06.2022 r. do 30.09.2023 r.
Całkowita wartość projektu:     187 350,13 zł
Wysokość wkładu UE:             159 247,61 zł
Wkład własny Gminy Żarki:        28 102,52 zł

Umowa:  UDA-RPSL.09.02.10-24-0013/22-00

Umowa:  UDA-RPSL.09.02.10-24-0013/22-00

0

pierwsza źródłowa wzmianka o Żarkach

: Basen w Żarkach.

Basen w Żarkach.

: Ruiny w Żarkach.

Ruiny w Żarkach.

: Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej.

Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej.

: Wycieczka rowerowa.

Wycieczka rowerowa.

: Zabytkowe stodoły w Żarkach.

Zabytkowe stodoły w Żarkach.

: Muzeum w Żarkach.

Muzeum w Żarkach.

: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

: Widok na Żarki z lotu ptaka.

Widok na Żarki z lotu ptaka.

0

liczba mieszkańców

Logo: Miasto i Gmina Żarki.

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.