Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI Nr RGKiI./763/04/2010 z dnia 02.06.2010r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI Nr RGKiI./763/04/2010 z dnia 02.06.2010r.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dn. 14.06.1960r Kodeks Postępowania
Administracyjnego /Dz.U. 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami/


Zawiadamiam


że w dniu 02.06.2010r. w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia pn.:


Przebudowa ul. Marszałka Piłsudskiego  w Żarkach


tutejszy Urząd zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myszkowie z prośbą o wyrażenie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko planowanej przez Gminę Żarki inwestycji. W przypadku stanowiska opiniujących opowiadającego się za sporządzeniem raportu dla powyższego przedsięwzięcia, również o określenie jego zakresu.
W oparciu o art. 35 § 5 k.p.a do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych na wyrażenie ww. opinii.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na terenie miasta w miejscu planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i gminy w Żarkach.

Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
                                BURMISTRZ
                            MGR KLEMENS PODLEJSKI

10

CZE

2010

1063

razy

czytano