Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych. Termin składania ofert do 15 grudnia 2010r.

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych. Termin składania ofert do 15 grudnia 2010r.

Burmistrza Miasta i Gminy Żarki – Gminnego Komisarza Spisowego o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia  Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 na terenie Gminy Żarki , który odbędzie się w okresie od dnia 1 kwietnia 2011 r. do dnia 30 czerwca 2011 r., według stanu na dzień 31 marca 2011 r., godz. 24:00.
 
Na podstawie art.18 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku (Dz. U. Nr 47, poz. 277) ogłaszam nabór na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Żarki
I.              WYMAGANIA:

1.     osoba pełnoletnia, korzystająca z pełni praw publicznych i niekarana za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),
2.     co najmniej średnie wykształcenie (wskazane jest, aby rachmistrzami byli studenci
lub osoby z wyższym wykształceniem),
3.     znajomość obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS,
4.     praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych,
5.     komunikatywność i umiejętności interpersonalne,
6.     dyspozycyjność (nie zaleca się aby rachmistrzami były osoby zatrudnione na pełny etat),
7.     obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,
8.     zamieszkanie na terenie Gminy Żarki.
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych ogłoszony przez Gminnego Komisarza Spisowego jest pierwszym etapem naboru. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu końcowego szkolenia.
 
Liczba rachmistrzów przewidzianych do przeprowadzenia narodowego spisu ludności
na terenie Gminy Żarki  wynosi 4
 
II.            TERMIN SKŁADANIA OFERT
•          do 15 grudnia 2010 r. do godz. 12.00
 
III.          WYMAGANE DOKUMENTY

1.     Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:
•         imienia i nazwiska,
•         adresu zamieszkania,
•         telefonu, adresu e-mail,
•         daty urodzenia,
•         miejsca zatrudnienia – nazwa i adres zakładu pracy,
•         w przypadku pobierania renty lub emerytury – numer emerytury lub renty,
•         w przypadku braku pracy – określenie bezrobotny,
2.     dokument poświadczający wykształcenie,
3.     oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
4.     oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),
5.     oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
 
IV.           MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
 
Urząd Miasta i Gminy Żarki
ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki
Sekretariat (pok.. 18 – I piętro)

Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu wniosku do urzędu) z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011”.
 
Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne
nie będą rozpatrywane.
                           
                                                                         Gminny Komisarz Spisowy
                                                                          Klemens Podlejski
                               
 

08

GRU

2010

902

razy

czytano