Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Postanowienie Nr VI/2007 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 28 marca 2007 roku

Postanowienie Nr VI/2007 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 28 marca 2007 roku

w sprawie  : zwołania VI sesji Rady Miejskiej w Żarkach

Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj.z 2001r,Dz.U.Nr 142,poz.1591 ze zm/-p o s t a n a w i a m :

I. Zwołać na dzień 10 kwietnia 2007r, o godzinie 9.00 w sali narad UMIG Żarki VI sesję Rady Miejskiej w Żarkach z następującym, proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Informacja przewodniczących stałych komisji o pracy w okresie międzysesyjnym 
 5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym
 6. Uroczyste wręczenie odznaczenia Krzyża Zesłańca Sybiru  Panu Stanisławowi Mostowemu
 7. Uchwalenie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach  i placówkach oświatowych na terenie gminy Żarki dodatków :za wysługę lat,motywacyjnego, funkcyjnego,za warunki  pracy oraz wysokość i warunki  wypłacania innych składników  wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia  za godziny  ponadwyamiarowe  i godziny doraźnych zastępstw, a  także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego .
 8. Spotkanie z Księdzem Stanisławem Iłczykiem –dyrektorem Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
 9. Sprawy różne, bieżące
 10. Interpelacje i wnioski
 11. Szkolenie dla radnych z zakresu prawa samorządowego
 12. Zamknięcie obrad VI sesji.-

02

KWI

2007

1568

razy

czytano