Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Wybór oferty na zorganizowanie spotkania z tematyki równości szans kobiet i mężczyzn

Wybór oferty na zorganizowanie spotkania z tematyki równości szans kobiet i mężczyzn

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - na zorganizowanie spotkania z tematyki równości szans kobiet i mężczyzn

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach informuje, że w wyniku  naboru na zorganizowanie spotkania z tematyki równości szans kobiet i mężczyzn w ramach realizacji projektu „Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Żarki” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL, została wybrana najkorzystniejsza oferta.
Ogłoszenie o naborze zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach oraz na stronie internetowej - www.umigzarki.pl
Liczba otrzymanych ofert – 4
Nazwa wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą:
Paweł Grzywna, ul. Fiołków 3, 42-310 Żarki
Cena oferty: 360,00 zł brutto (słownie złotych: trzysta sześćdziesiąt zł 00/100)
Uzasadnienie - Oferta uzyskała 100 punktów co jest najwyższą ocenę punktową.

Oferty były oceniane na podstawie następujących kryteriów: cena 80%, kwalifikacje 20%

Dokument poniżej w załączeniu.

 


 

11

CZE

2013

1348

razy

czytano