Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH  projektu „Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku”

Konsultacje społeczne odbyły się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz postanowienia Uchwały nr XLII/280/2010 Rady miejskiej w Żarkach z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 roku Nr 262 poz. 4184).
Propozycje i uwagi do projektu „Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku”, zgodnie z ogłoszeniem Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 7 października 2013 roku, organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Żarki, mogły składać w okresie od 8 do 22 października 2013 roku za pośrednictwem Formularza uwag do projektu programu zamieszczonego na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
i Gminy Żarki.
Uwagi i propozycje na formularzu mogły być składane na piśmie drogą elektroniczną lub korespondencyjną. W okresie konsultacji nie zgłoszono żadnych  uwag do projektu.
Wobec powyższego proszę o zaakceptowanie przez Radę Miejską przedstawianego programu współpracy Gminy Żarki w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 
Sporządziła: Agnieszka Skorupa inspektor ds. księgowości budżetowej

Żarki dnia 24.10.2013 roku

 

28

PAŹ

2013

1189

razy

czytano