Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców.

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców.

Wojewódzki Upracy Pracy w Katowicach we współpracy ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie oraz Lokalnym Punktem Informacyjnym w Częstochowie zaprasza na spotkanie informacyjne dla lokalnych przedsiębiorców. Spotkanie odbędzie się 21 kwietnia br. w godz. 10.00 – 12.00 w siedzibie Filii WUP w Częstochowie - Al. Niepodległości 20/22, sala nr 1.02. parter - Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Częstochowie.

Na spotkaniu zostaną omówione następujące zagadnienia:
- działania wdrażane przez WUP w Katowicach w ramach RPO WSL oraz PO WER w perspektywie 2014 – 2020;
- działania wdrażane przez ŚCP w Chorzowie w ramach RPO WSL 2014-2020;
- przegląd pozostałych Programów UE oferujących wsparcie przedsiębiorczości, dokonany przez Lokalny Punkt Informacyjny w Częstochowie.

W załączeniu formularz zgłoszeniowy i agenda.

Po zakończeniu spotkania zapraszamy na spotkanie informacyjne w ramach Podziałania 7.1.3 RPO WSL 2014-2020 oraz Podziałania 1.2.1 PO WER 2014-2020. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące zasad aplikowania o środki EFS w ramach Podziałania 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia, w związku z ogłoszeniem konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16 oraz Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z ogłoszeniem konkursu nr POWR.01.02.01-IP.13-24-001/1.

Spotkanie odbędzie się: - 21 kwietnia br. (czwartek) w godz. 12.00 – 15.00 w Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Częstochowie, sala nr 1.02, parter - Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział w Częstochowie.
Program obejmuje omówienie najważniejszych zapisów dokumentacji konkursowej. Uczestnikom zostaną przedstawione również Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Formularze zgłoszeniowe poniżej.

 

18

KWI

2016

1503

razy

czytano