Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Zarządzenie nr 52/2018

Zarządzenie nr 52/2018

Zarządzenie nr 52/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 27 sierpnia  2018 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Żarki do projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Na podstawie art. 30 ust l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 11 ust. l i ust. 2 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), art. 221 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 2077) oraz Uchwały
Nr XXXVIII/289/2017 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku, zarządzam co następuje:
§1.

Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
- wspieranie działań w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz turystyki i krajoznawstwa, przyznając kwotę 21.980,43 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych czterdzieści trzy grosze), Obywatelskiemu Komitetowi Pamięci Narodowej na realizacje zadania pod nazwą „Dzień
i Noc Rozmaitości w Żarkach 2018 – promocja produktu turystycznego Szlak Orlich Gniazd”.
§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy
§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

29

SIE

2018

746

razy

czytano