Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Kłopoty szpitali, praca cudzoziemców, melioracja.

Kłopoty szpitali, praca cudzoziemców, melioracja.

W dn. 12 kwietnia 2019 r. w Strumieniu odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. W jego trakcie dyskutowano na temat potrzeby usprawnienia prowadzonych postępowań w zakresie wydawania przez Wojewodę Śląskiego zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium RP. Zwrócono uwagę, że w ostatnich miesiącach okres oczekiwania na wydanie takiego zezwolenia znacznie się wydłużył i w wielu przypadkach trwa ponad pół roku. To z kolei zwiększa skalę, zauważalnego w ostatnim czasie w naszym regionie, negatywnego zjawiska związanego z brakiem pracowników w wielu branżach. Ponadto w innych częściach Polskii niektórych krajach sąsiadujących (Czechy i Słowacja) wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców odbywa się znacznie szybciej. Istnieje więc ryzyko, że wykwalifikowani pracownicy będą  rejestrować się w innych województwach lub krajach, pogłębiając w ten sposób problemy kadrowe na śląskim rynku pracy. Wobec powyższego członkowie Zarządu Związku w przyjętym stanowisku zaapelowali do Wojewody Śląskiego o pilne zwiększenie liczby osób odpowiedzialnych za wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców.

Podczas posiedzenia omawiano też trudną aktualnie sytuację szpitali powiatowych. Wskazano, że wprowadzenie tzw. „sieci szpitali” i ryczałtowego systemu kontraktowania świadczeń pogłębiło trudności finansowe podmiotów leczniczych, działających na szczeblu powiatowym. Generalnie zmiany te doprowadziły do tego, że wycena świadczeń medycznych nie jest adekwatna do ponoszonych przez szpitale z tego tytułu kosztów. W dyskusji podniesiono również problem związany z wynagrodzeniami zatrudnionych w szpitalach pracowników. Zwrócono uwagę m.in. na to, że środki przekazywane przez NFZ na podwyżki wynagrodzenia zasadniczego dla lekarzy specjalistów stanowią ok. 80% kwoty, pozostała jej część musi być pokrywana przez placówki szpitalne. Trudnej sytuacji nie poprawia też zmniejszająca się liczba łóżek na oddziałach szpitalnych, która jest pokłosiem obowiązku stosowania nowego wskaźnika zatrudnienia pielęgniarek. Dodatkowym problemem jest też realnie istniejący deficyt kadry pielęgniarskiej na rynku pracy.  

Możliwość częściowego rozwiązania problemu braków kadrowych została wskazana przez Zarząd Związku w zakresie personelu medycznego i przedstawiona w skierowanym do Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Zdrowia postulacie wpisania do klasyfikacji szkolnictwa zawodowego (branżowego) zawodu asystenta medycznego. Coraz częściej odczuwalny jest bowiem brak takich pracowników w polskich szpitalach, domach pomocy, hospicjach i innych jednostkach służby zdrowia. Osoba pełniąca funkcję asystenta medycznego z jednej strony zajmowałaby się obsługą pacjentów, wykonując m.in. czynności administracyjne, a z drugiej bieżącym wsparciem lekarzy. W przekonaniu samorządów lokalnych generalnie niezbędne jest dostosowanie klasyfikacji szkolnictwa zawodowego do rzeczywistych potrzeb rynku pracy, zwłaszcza w tym zakresie.

W porządku obrad Zarządu znalazł się też temat dotyczący zwiększającej się degradacji urządzeń melioracyjnych oraz rozwiązań, które pozwoliłyby na prowadzenie skutecznej konserwacji powyższych urządzeń, a w rezultacie uniknięcie konieczności ponoszenia kosztów wykonania nowych melioracji.

Informacja ze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

 

17

KWI

2019

719

razy

czytano