Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Zarządzenie nr 30/2019

Zarządzenie nr 30/2019

Zarządzenie nr 30/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki  z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Żarki do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Na podstawie art. 30 ust l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 506), art. 5 ust. 4 pkt. 2,  art. 11 ust.1 pkt.1, ust.2, ust.3, ust.4 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 688) oraz Uchwała Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku
zarządzam co następuje:
§1

1.    Ogłaszam otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Żarki do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
2.    Celem zadania jest wspieranie zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym wspieranie działań w zakresie dziedzictwa kulturowego i przemysłowego.
3.    Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr l do zarządzenia.

§2.
Ogłoszenie publikuje się poprzez zamieszczenie:
1)    w Biuletynie Informacji Publicznej,
2)    na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Żarki,
3)    na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Żarki.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi finansowo-budżetowemu.
§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

07

MAJ

2019

634

razy

czytano