Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Zarządzenie nr 8/2020

Zarządzenie nr 8/2020

Zarządzenie nr 8/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia  30 stycznia 2020 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu wniosków na realizacje zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Żarki w 2020 roku


Na podstawie art. 30 ust l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 1448 z późn. zm.), art. 221 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie: określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Żarki (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 28 poz. 536 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
§1.
Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Żarki w 2020 roku, przyznając kwotę 210.000,00 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych) Ludowemu Klubowi Sportowemu „Zieloni” Żarki oraz 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) Klubowi Sportowemu „KS Kotowice”.

§2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

 

 

 

 

31

STY

2020

619

razy

czytano