Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Budżet na 2009 rok uchwalony.

Budżet na 2009 rok uchwalony.

Radni miejscy jednogłośnie uchwalili budżet dla Miasta i Gminy Żarki na 2009 rok. Mam być to kolejny rok, w którym priorytetem są inwestycje.

W budżecie na rok 2009 zaplanowano dochody w kwocie 32.183.389,36 zł oraz wydatki w kwocie 36 445 959,76 zł .

- W najbliższym roku zaplanowano realizację kluczowych inwestycji dla gminy. Mam nadzieję, że wreszcie rozpocznie się przebudowa ul. Stary Rynek wraz z placem Jana Pawła II, modernizacja domu kultury, budowa kompostowni osadów. Jest duża realna szansa na rozbudowę ośrodka zdrowia przy ul. Kościuszki – wyliczył burmistrz Klemens Podlejski. – Wszystkie te inwestycje zaplanowane są z udziałem środków unijnych, których uruchomienie niestety wciąż odsuwa się w czasie, ale jest duża nadzieja, że w 2009 roku w końcu rozpoczniemy inwestycje z udziałem europejskich funduszy.


Zaplanowane wydatki bieżące budżetu zapewniają prawidłowe funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu gminy – wyjaśnia skarbnik Dorota Mucha. - Przeznaczamy kwotę 7.720.000 zł na utrzymanie placówek oświatowych na terenie gminy, w tym 5.636.tys.zl pochodzi z przyznanej subwencji a 2 mln 083 tys. ze środków własnych. Na realizację zadań pomocy społecznej przeznaczamy kwotę 4.242.448 zł., z czego kwota 3.820 tys zł pochodzi z dotacji na zadania zlecone i własne, 422 tys. z własnych środków. Na utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy przeznaczamy kwotę 200 tys zł.  Na działalność jednostek kultury na terenie gminy przeznaczamy w budżecie kwotę 537 tys. w formie dotacji (dla MGOK 337 tys ,dla MiG BP 200 tys.). Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu przewidziana jest kwota 210 tys. zł, z przeznaczeniem na  dotacje dla  wyłonionych w drodze konkursu jednostek realizujących program upowszechniania sportu na terenie gminy.  

Budżet 2009 roku został zaplanowany w sposób umożliwiający terminową spłatę zaciągniętych zobowiązań w kwotach wynikających z harmonogramów. Zadłużenie  gminy wynikające z  zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2008 r.  wynosi 2.646 tys zl.  Taki poziom zadłużenia uznany jest za bezpieczny – stanowi  11,6 % planowanych dochodów ( przy dopuszczalnym wskaźniku 60%)  z czego w 2009 r. przypada do spłaty  kwota 746 tys. zł.

W 2009 r. zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek na ogólną kwotę 5.009.239 zł. – środki te potrzebne są do zapewnienia całego finansowania inwestycji, na które planujemy pozyskać środki zewnętrzne, w tym:

a) kredyt na budowę gimnazjum w kwocie 2.716.293,05 zł, ( 50% planowanych kosztów)  planowany do zaciągnięcia jeżeli zostanie pozyskane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej;

b) kredyt na realizację zadania „ Budowa i przebudowa ciągu drogowego ulic: Kopernika, Chryzantem, Chabrów, przedłużenia ul. Chryzantem do ul. Leśniowskiej w Żarkach oraz sieci uzupełniającej ul. Serwin” w wysokości 500.000 zł; całkowity koszt tego zadania w roku 2009 przewidziano na kwotę 1.661.768 zł, z czego kwotę 1.053.394 planuje się pozyskać z e środków UE , pozostałe finansowanie przewidziano ze środków własnych;

c) kredyt na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Żarkach w wysokości 1.000.000 zł; całkowity koszt zadania – 2.900.000 zł, planuje się pozyskać dotację z WFOŚ w kwocie 790.000 oraz pożyczkę w kwocie 792.946 zł, pozostała kwota (317.054 zł) zostanie sfinansowania środkami własnymi;

d) pożyczka z WFOŚ w kwocie 792.946 zł na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Żarkach.
Przedstawiony projekt budżetu zaplanowano z zachowaniem równowagi budżetowej -  planowane wydatki budżetu oraz rozchody wynikające ze spłat zadłużenia są zrównoważone kwotą planowanych dochodów.

02

STY

2009

1231

razy

czytano