Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Wolne stanowisko. Nabór do 10.11. na Komendanta Straży Miejskiej.

Wolne stanowisko. Nabór do 10.11. na Komendanta Straży Miejskiej.

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze, urzędnicze Komendanta Straży Miejskiej w Żarkach. Wymiar czasu pracy: 1 etat, pełny wymiar czasu pracy

 

1.Wymagania niezbędne:

-  posiadanie obywatelstwa polskiego;

- wykształcenie wyższe - preferowane kierunki: bezpieczeństwo publiczne, administracja, prawo;

- ukończone 21 lat;

- co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym min. 2 lata w straży miejskiej lub policji;

-  brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

-  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych  i korzystanie z pełni praw publicznych;

-  nienaganna opinia;

- uregulowany stosunek do służby wojskowej;

- sprawność  pod względem fizycznym i psychicznym;

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnieniu na danym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:

- znajomość przepisów na podstawie których funkcjonuje Straż Miejska t.j: ustawa
o samorządzie gminnym, ustawa o strażach gminnych, ustawa kodeks wykroczeń,  ustawa kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawa prawo o ruchu drogowym, ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminie, ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych;

- ukończenie kursu podstawowego dla strażników gminnych;

- posiadanie doświadczenia zawodowego w służbach mundurowych zapewniających  porządek i bezpieczeństwo publiczne;

- umiejętność kierowania zespołem i dobrej organizacji pracy;

- dyspozycyjność, samodzielność, komunikatywność;

- posiadanie prawa jazdy kategorii „B”;

- znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office;

- znajomość topografii gminy Żarki.

3. Zakres zadań wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

-  zapewnienie sprawnego funkcjonowania straży miejskiej;

-  kierowanie bieżącą działalnością straży miejskiej;

- realizacja zadań  i obowiązków wynikających z ustawy o straży gminnej, aktów wykonawczych i aktów prawa miejscowego;

-   współpraca z podmiotami działającymi w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego;

-  bieżąca analiza stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Żarki
i dostosowywanie zadań straży miejskiej do występujących zagrożeń i potrzeb;

- podejmowanie działań w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

4. Warunki pracy na stanowisku:

Stanowisko pracy mieści się w budynku usytuowanym na parterze. Na tym poziomie brak barier architektonicznych.

Praca przy komputerze. Praca w budynku oraz praca w terenie. Praca wymaga pełnej sprawności psychoruchowej.

5. Informacja:

W miesiącu poprzedzającym datę  upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia  osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej społecznej wyniósł poniżej 6%.

Wymagane dokumenty:

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

- CV z informacją o wykształceniu i opisem dotychczasowego zatrudnienia;

- kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie;

 - kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy i doświadczenie zawodowe;

-  kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;

-  kserokopia dowodu osobistego;

-   kserokopia dokumentu potwierdzającego  niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych  (Dz.U.2019.1282 t.j. z póź. zm.);

 - oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie czynności objętych zakresem komendanta straży miejskiej;

- oświadczenie dotyczące posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu
z pełni praw publicznych;

 - oświadczenie o nie skazaniu  prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  - oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Żarkach” należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach, ul. Kościuszki 15/17 lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 10 listopada 2021 do godziny 15.30.

Dokumenty, które wpłyną  po terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Kwestionariusz osobowy można uzyskać w Sekretariacie Urzędu lub na stronie internetowej zarki.bip.jur.pl

Uwaga: dokumenty lub oświadczenia winny być własnoręcznie podpisane lub potwierdzone za zgodność z oryginałem

 

26

PAŹ

2021

775

razy

czytano