Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Zarządzenie nr 2/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 12 stycznia 2022 roku

Zarządzenie nr 2/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 12 stycznia 2022 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert skierowanych do klubów sportowych działających na obszarze Gminy Żarki, na realizacje zadań z zakresu rozwoju sportu w roku  2022.

 


Na podstawie art. 30 ust l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) i § 4 ust. 1 i 2 oraz § 6 ust. 3 Uchwały Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie: określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Żarki (Dz. Urz. Woj. Ślą. z 2011 r. Nr 28 poz. 536 z późn. zm.)


zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

  1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Żarki w 2022 roku.
  2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

  1. Ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz,
  2. w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie ogłoszeń oraz,
  3. na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Żarki.

 

§3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi finansowo-budżetowemu.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

13

STY

2022

929

razy

czytano