Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Zapozaj się. Wyłożenie do publicznego wglądu projekty uproszczonych planów urządzenia lasów.

Zapozaj się. Wyłożenie do publicznego wglądu projekty uproszczonych planów urządzenia lasów.

W  trybie art.21 ust.4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.672) w dniach 2022.08.31 – 2022.10.31 w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach w pokoju n r 11, w godzinach pracy Urzędu, zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekty uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa z terenu Gminy Żarki.

Jednocześnie informuję, że:
1.zgodnie z art. 21 ust.5 ustawy o lasach w okresie 30 dni od daty wyłożenia UPUL do publicznego wglądu zainteresowani właściciele lasów mogą składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w sprawie projektu uproszczonego planu urządzenia lasu (liczy się data wpływu pisma). Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków;
2.dane w postaci map i rejestrów przygotowane zostały przez PODGiK Starostwa Powiatowego w Myszkowie ze stanem na dzień 06.06.2022;
3.wg zapisu art.21 ust.4 ustawy o lasach, dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasów są podstawą naliczenia podatku leśnego;
4.poza użytkami Ls, nie były prowadzone prace na innych działkach oraz użytkach zalesionych;
5.nie ma możliwości usunięcia z projektów planów istniejących użytków leśnych (ewidencyjnych Ls);
6.z uwagi na fakt, że UPUL jest jedynie dokumentem gospodarczym nie jest właściwe składanie uwag dotyczących Ewidencji Gruntów i Budynków takich jak: powierzchnia ewidencyjna, stan posiadania, adresy, klasyfikacja i inne;
7.dokumentacja urządzeniowa udostępniona jest również na stronie internetowej Gminy a wraz z nią instrukcje jej czytania.

Dokumenty dostępne pod adresem: https://www.zarki.bip.jur.pl/artykuly/6182

30

SIE

2022

590

razy

czytano