Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Jednogłośne absolutorium dla burmistrza Klemensa Podlejskiego.

Jednogłośne absolutorium dla burmistrza Klemensa Podlejskiego.

Radni miejscy pozytywnie ocenili pracę burmistrza Klemensa Podlejskiego i realizację budżetu i w czasie ostatniej sesji przyznali mu jednogłośnie absolutorium.

Sesja odbyła się w dniu 28 kwietnia. Rozpoczęła się od prezentacji uczniów Szkoły Podstawowej w Żarkach w związku z 70 rocznicą zbrodni katyńskiej.

W trakcie obrad przedstawiono m.in. opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, opinię Misji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żarkach. Dodatkowe uzupełnienie złożyła skarbnik Dorota Mucha.  - W 2009 roku zrealizowaliśmy dochody budżetu na kwotę 24.493.294 zł a wydatki na kwotę 25.650.221 zł,, z czego 17.917 ty. stanowiły wydatki bieżące, a 7.733 tys. wydatki majątkowe na realizację inwestycji – wyjaśniła skarbnik Dorota Mucha.

Dochody budżetu zostały zrealizowane w niepełnym zakresie (wpłynęło tylko 82% zaplanowanych) do czego przyczyniły się niższe od zaplanowanych wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym przekazywane z budżetu państwa oraz z pozyskanego dofinansowania na realizację inwestycji, związanie z przesunięciem refundacji poniesionych wydatków a także realizacji części zaplanowanych zadań na rok 2010. Natomiast dochody własne wykonano w prawie 100%. Najważniejsze pozycje dochodów własnych to dochody z podatków i opłat (6.370 tys.), dochody z targowiska (970 tys.), ze sprzedaży mienia komunalnego (ponad 204 tys.). - W 2009 wpłynęło do budżetu 3.228 tys. pozyskanych środków na dofinansowanie inwestycji, z czego ze środków UE 2.803 tys. – dodała skarbnik Dorota Mucha.

Na zadania bieżące pozyskano  poza dotacjami celowymi między innymi 253.000 na projekt z zakresu integracji społecznej i zawodowej osób bezrobotnych realizowany przez MGOPS, z ROPS na organizację świetlic w Ostrowie, Zawadzie, Przybynowie i Wysokiej Lelowskiej w sumie 85.000 zł.

Wydatki bieżące budżetu gminy przeznaczone były na realizację statutowych zadań gminy, prawidłowe funkcjonowanie urzędu gminy i jednostek budżetowych. Na bieżącą działalność urzędu gminy wydano 2.300 tys., na oświatę 7,900 tys. na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej  4 ,5 mln,  na OSP 180.000.  Przekazano dotację na działalność biblioteki 220 000,  na działalność MGOK 326.000, na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 200 tys. oraz dla Posterunku Policji w Żarkach na zakup samochodu 40.000 i 130.000 dla Szpitala Powiatowego na rozbudowę i modernizację.

Łączna kwota zadłużenia na 31.12.2009 r. wyniosła 1.788 tys, co stanowi 7,3 % uzyskanych w roku 2009 dochodów (na dopuszczalne wg ustawy 60 %). W 2009 r. spłaty kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramami wyniosły łącznie z odsetkami kwotę 817 tys. zł, co stanowi 3,3 % uzyskanych dochodów gminy (na dopuszczalne 15%). Stan zadłużenia zmniejszył się ponadto o 776 tys, które gmina uzyskała z umorzenia pożyczki przez WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na inwestycje z zakresu termomodernizacji.
- Ogólnie w 2009 rok gmina zakończyła w dobrej kondycji finansowej, co pozwala na płynną realizację zaplanowanych zadań w roku bieżącym i kolejnych latach – podsumowała skarbnik Dorota Mucha.
W trakcie sesji absolutoryjnej pokazano prezentację multimedialną nt. zadań i inwestycji zrealizowanych przez Gminę Żarki w 2009 roku. Ponadto podjęto uchwały w sprawie: uchwalenia zmian w budżecie gminy Żarki, udzielenia dotacji dla OSP Żarki na zakup samochodu, zatwierdzenie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żarkach za 2009 r., wzniesienia  w Żarkach Pomnika dla uczczenia pamięci ofiar II wojny światowej, rozpatrzenie skargi na Kierownika MGOPS w Żarkach.

(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta, fot. Anna Stodółkiewicz) 

04

MAJ

2010

948

razy

czytano