Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w gminie Żarki

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w gminie Żarki

Poniżej pełna treść Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Żarki.

Zarządzenie nr 16/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 7 marca 2011 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w gminie Żarki w okresie od 14 marca 2011 do 31 grudnia 2011.

Na podstawie art. 30 ust l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 11 ust l i 2 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.),  art. 221 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały nr IV/22/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie Programu współpracy gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku, zarządzam co następuje:

§1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Żarki w okresie od 14 marca do 31 grudnia 2011 rok zgodnie z zestawieniem zbiorczym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykonanie powierza się Sekretarzowi i Skarbnikowi Gminy

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

08

MAR

2011

981

razy

czytano